Lesy ČR upravily koryto Losinského potoka

30. 01. 2019
Podnik Lesy ČR čerpal dotaci z Operačního programu Životní prostředí na úpravu koryta Losinského potoka. Ten patří se svou délkou 14,2 kilometru k větším přítokům řeky Sázavy. „Odstranili jsme betonové opevnění, koryto v některých místech stabilizovaly kameny a spádové objekty nahradily dnové balvanité rampy. V místě zrušeného jezu jsme zachovali hradicí prvek, který umožní nouzový odběr vody,“ řekla vedoucí správy toků pro oblast povodí Vltavy z podniku Lesy ČR Mojmíra Hillermanová. Při obnově se do koryta dostalo mrtvé dřevo a vznikly tak kolmé břehové stěny, ve kterých si vytváří nory jeden z obyvatelů přirozených vodních toků, ledňáček říční. V toku rovněž žije bohatá populace chráněné vranky obecné, pstruha potočního a dalších ryb vázaných na čisté a neregulované vodní toky. Projekt navázal na koncepci zprůchodňování říční sítě České republiky. Lesy ČR na něm spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.