Ministerstvo podpoří dobrovolnické projekty

7. 10. 2019
Díky aktuálně vyhlášené výzvě z národních zdrojů mohou nestátní neziskové organizace získat až 250 tisíc korun na každý předložený neinvestiční projekt realizovaný v roce 2020, a to z palety jedenácti témat zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na environmentální vzdělávání. Vloni Ministerstvo životního prostředí také 13,5 milionu korun podpořilo na sedmdesát šest projektů padesáti neziskových organizací, mezi nimi monitoring chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny, obnovu ovocného sadu se sázením starých odrůd ovocných dřevin za pomoci dobrovolníků nebo revitalizaci městských vnitrobloků se zapojením místních obyvatel. O finanční příspěvek ve vyhlášené výzvě podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje na realizaci konkrétního projektu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje právně vedené jako spolek či pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba. Příjem končí 24. října 2019. Výzvu programu najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Grantová řízení pro NNO.