Podaří se nám odstranit farmaka a chemii z pitné vody?

/ Zahraničí a technologie
Schopnost dřevěného uhlí zachytávat a ukládat oxid uhličitý je dnes už známa všem, kteří se starají o půdu a kterým není lhostejná její budoucnost. Nyní se ukazuje, že by se dřevěné uhlí mohlo stát velkým pomocníkem při odstraňování chemikálií a především farmak z vodního koloběhu.

Farmakům a dalším biologickým kontaminantům obsaženým v pitné vodě i poté, co prošla čisticím procesem, se v poslední době věnuje čím dál větší pozornost. Zatímco čistění vody v čističkách všeho druhu obecně prošlo velkým vývojem a význačně se v posledních letech zdokonalilo, farmaka, která ani nejmodernější čisticí systémy neumějí z vody odstranit, zůstávají palčivým problémem. Dokonce takovým, že někteří odborníci varují, že současný stav začíná ohrožovat bezpečnost pitné vody.

Voda, kterou pijeme, už běžně obsahuje léky a další chemii

Farmaka se do vody mohou dostat několika primárními cestami. Může k tomu dojít průsakem výkalů hospodářských zvířat do spodních vod, z lidského odpadu i kvůli nesprávnému nakládání s odpadem obecně. Farmaka, která čisticí systém nezachytí, se navracejí do povrchových vodních zdrojů, kde je vstřebávají nejrůznější formy vodního života, a pokud se z těchto zdrojů získává pitná voda, tak i lidé. Studie – jediná svého druhu – provedená ve Spojených státech zjišťovala, zda se farmaka do vybraných vodních toků skutečně dostávají. V rámci studie bylo prozkoumáno 139 vodotečí, o kterých se předpokládalo, že mohou být kontaminovány nejrůznějšími chemikáliemi včetně farmak, detergentů, dezinfektů a dalších.

Co chemie ve vodě způsobí v dlouhodobém horizontu, nemáme tušení

Rozbory vody v těchto tocích zjišťovaly přítomnost 95 chemikálií, které se mohou vyskytovat v pročištěné odpadní vodě. Zjistilo se, že přinejmenším jedna z těchto chemikálií byla přítomna v 80 procentech toků, že 82 z 95 zkoumaných chemikálií bylo zachyceno alespoň jednou, přičemž běžně byla ve vodě zjištěna směsice několika chemikálií, tři čtvrtiny testovaných vzorků obsahovaly více než jednu nechtěnou chemikálii, v polovině se jich našlo sedm a více, v 34 procentech dokonce deset nebo více. Chemikálie měly ve vodě velmi nízkou koncentraci a mezi nejčastěji detekovanými chemickými skupinami byly steroidy, volně prodejné léky a repelent proti hmyzu.

Mnohé další studie prokázaly, že farmaka obsažená ve vodních zdrojích mohou mít devastující dopad na život ve vodě a potažmo mohou závažně narušit stávající ekosystémy. Zatímco dopady, jaké mohou mít na život ve vodě farmaka v ní rozpuštěná, jsou nám dobře známy, informace o tom, jaký dopad mohou mít v dlouhodobém horizontu na zdraví lidí, nám zatím chybí. I přes některé preventivní snahy o to, aby se farmaka do vody prvotně vůbec nedostávala, jsme stále nedosáhli uspokojivého řešení. Naději by nám mohlo dát dřevěné uhlí.

Dřevěné uhlí možná skrývá řešení

Konkrétně jde o dřevěné uhlí získané pyrolýzou v otočné peci v bioplynových stanicích. Při pyrolýze biomasy vzniká porézní materiál podobný dřevěnému uhlí, který v sobě dokáže zachytávat a uchovávat mikroskopické částečky. Jeden z výzkumů prokázal schopnost bioplynkového dřevěného uhlí oddělit ze syntetické moči sedm druhů farmak a kladl důraz na to, že tímto způsobem vyčištěná moč může být pak ještě využita jako potenciální zdroj živin při výrobě hnojiv.

Ačkoliv nějaké technologie na odstraňování farmak z vody existují, jsou většinou finančně velice nákladné. Bioplynkové dřevěné uhlí je považováno za jakýsi předstupeň aktivovaného uhlíku, jež je pokročilejším absorbentem, který je možné při odstraňování farmak použít a je v sektoru čištění vody hojně využíván za jinými účely. A proč se ho tedy nevyužívá i k odstraňování farmak z vody, když už ho v čističkách často mají? Důvodem je právě jeho cena. Bioplynkové dřevěné uhlí je v tomto ohledu mnohem levnější.

Zájem o dřevěné uhlí vzrůstá

Výzkumy efektivity bioplynkového dřevěného uhlí při odstraňování farmak zatím nejsou nijak rozsáhlé, ale zájem o něj vzrůstá. Existují studie prokazující, že dřevěné uhlí získané za vysoké teploty je podobně efektivní jako aktivovaný uhlík – nutno ovšem zmínit, že tato efektivita kolísá v závislosti na tom, z jakého materiálu bylo získáno, a také na průběhu jeho získávání. Podle těchto studií bylo dřevěné uhlí, pokud bylo použito ve velkém množství, schopno odstranit 90 procent farmak, na něž byl výzkum zacílen, zatímco si ale neporadilo s více než 80 procenty dusíkatých a fosforečných složek.

Jedno je jisté: je zapotřebí ještě dalších a podrobnějších výzkumů. Existující studie ukazují, že potenciál dřevěného uhlí coby absorbentu při odstraňování farmak a jiných organických kontaminantů ze zdrojů pitné i odpadní vody je slibné a finančně dostupné řešení. A to není nic, co budeme potřebovat až někdy v budoucnosti – potřebujeme ho už teď.