Reportáže

Reportáže
Přírodní rezervace U Sedmi rybníků leží nedaleko Františkových Lázní. Pro svou výjimečnost je toto území nejen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rezervaci revitalizovala, aby tu zůstaly zachovány...
Reportáže
V severočeském Frýdlantu stojí na říčce Smědé u zámku jez umístěný kolmo k ose toku. Jez je pevný a kamenný a byl pro ryby, které tudy potřebují volně migrovat, neprůchodný. To se změnilo, když státní podnik Povodí Labe za podpory dotace OPŽP v loňském roce vybudoval u...
Reportáže
Mechorosty tvoří v horských biotopech významnou složku ekosystémů. Ceněny jsou především pro svou schopnost zadržovat vodu. Podrobná znalost jejich výskytu je proto předpokladem úspěšné ochrany a péče o fytogenofond všude tam, kde se vyskytují. Nejinak je tomu v Krkonošském...
Reportáže
Živé i odumřelé, velké i malé, úsporné i rozložité – takové jsou šumavské dřeviny. Rostou ve společenstvích na půdách lesních i nelesních, osamoceně v krajině, na stavbách, na prastarých snosech nebo zavěšeny v trhlinách nad propastmi. Některé vyrostly samy, jiné někdo...
Reportáže
Hranický kras patří svým vývojem mezi světové unikáty. Podobně jako většina krasových oblastí na Moravě je tvořen mocnými vrstvami vápenců středně až svrchně devonského stáří 350–380 milionů let. Vápencová tělesa Hranicka však byla v pozdějších obdobích přetvářena...
Reportáže
Návrat vlka do české krajiny je kontroverzní téma. Na jedné straně stojí ochránci přírody a veřejnost, na straně druhé chovatelé ovcí, koz a skotu. První mají radost, že divoká příroda znovu dobývá svá ztracená území, druzí volají po řešení situace, která je pro ně...
Reportáže
Krajina Žďárských vrchů bývala kdysi pralesním hvozdem. Lidé ji přebudovali do pestré mozaiky lesů, luk a polí. Zdobí ji hladiny rybníků a řeky, které tu pramení, odtékají do dvou různých moří. Je to kraj rašelinišť a mokřadů posetý osadami horáckých chalup, který inspiroval...
Reportáže
Na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí již bezmála čtyřicet let působí pracoviště genetické banky. Tato genobanka je zaměřena na praktickou záchranu a uchování ohrožených rostlinných druhů – fytogenofondu. V loňském roce proběhla její potřebná rekonstrukce....
Reportáže
Tetřívek obecný je v České republice zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožených. Většina nejvýznamnějších lokalit jeho výskytu leží ve zvláště chráněných územích a jako jeden z předmětů ochrany je uveden v pěti ptačích oblastech. Kromě...
Reportáže
Na počátku jara obojživelníci opouštějí svá zimoviště a míří k vodním plochám, kde se rozmnožují. V cestě jim často stojí více či méně frekventované silnice, kde pod koly automobilů každý rok skončí tisíce z nich. V Písku U Vodáka situaci vyřešili trvalými zábranami...