Krátké zprávy

Obnova rákosin v CHKO Poodří
1. 07. 2021
CHKO Poodří je mezinárodně významným mokřadním územím, a tak není divu, že se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zaměřuje na ty druhy živočichů, které tamější mokřiny obývají. Významnou skupinou jsou ptáci. Zlepšení podmínek pro jejich výskyt má za cíl projekt Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Celkem byly vybrány čtyři lokality (tři z nich na území CHKO Poodří), kde se provádí obnova přehoustlých rákosin vysekáváním, sečení mokřadních luk a výřez náletu dřevin. Chráněná krajinná oblast Poodří vznikla před třiceti lety.
Valdická věznice modernizuje kotelny
30. 06. 2021
Rozsáhlá rekonstrukce zahrnuje hlavní plynovou teplovodní kotelnu i parní kotelnu v prádelně. Nového vytápění se dočká zároveň také kulturní dům ve Valdicích, který spravuje Vězeňská služba ČR. V budoucnu by měla modernizace pomoci věznici šetřit energii, životní prostředí i finance. Věznice na opravy využila dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Valdická věznice patří k největším zařízením svého druhu v Česku. Rozlohou se přibližuje deseti hektarům. Ve velké prádelně se při standardním provozu pere až 600 tun prádla nejen pro valdickou věznici, ale také pro třináct dalších věznic v severních a východních Čechách.
V Kravařích upraví prostory u hřbitova
28. 06. 2021
Nové stromy, keře, trávníky, lavičky, odpadkový koš nebo stojany na kola – to vše nově přibude na hřbitově v kravařské části Kouty, kde vznikne klidová zóna. V rámci realizace projektu dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně následné péče a založení trávníků. Bude pořízen také mobiliář, a to lavičky, odpadkový koš a stojany na kola. Kravařská radnice na tuto akci získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Úprava prostranství se má realizovat v letošním roce, město předtím musí najít a vybrat zhotovitele.
Historická chata u Jeskyně na Špičáku je opravená
23. 06. 2021
Turistická chata u jeskyně u Supíkovic na Jesenicku prošla v uplynulých měsících rozsáhlou omlazovací kúrou. Dřevěná budova byla ve špatném stavu, záměrem rekonstrukce bylo zachovat historický ráz hrázděné budovy. Stavební úprava obnovila dožívající zděné i dřevěné konstrukce provozní budovy z přelomu devatenáctého a dvacátého století, celý objekt zateplila a vytvořila v něm moderní prostory pro návštěvníky i důstojné zázemí zaměstnancům. V budově je nové sociální zařízení pro návštěvníky, které nahradilo dosavadní mobilní toalety. Na zateplení pláště, podlah, stropů, střechy a výměnu otvorových výplní se jeskynní správě podařilo získat prostředky z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.
Na čtyřiadvacet druhů vzácných brouků potvrdil průzkum ve Skalním potoce
22. 06. 2021
Nejvýznamnějším z nich je bezesporu roháček jedlový. Tento pralesní druh s velmi specifickými nároky na prostředí byl v Jeseníkách nezvěstný více než jedno století, ale v posledních letech se jeho výskyt podařilo potvrdit hned na čtyřech lokalitách. „Díky evropskému projektu zaměřenému na mapování druhů v chráněných územích se naše znalosti o výskytu některých skupin značně rozšiřují. Ukazuje se, že jednou z nezbytných podmínek pro zachování zdejší přírody je úzká spolupráce vlastníka, ochrany přírody a vědců. Ta je zde nastavena velmi dobře,“ komentuje situaci Miroslav Havira z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  
Louky okolo Padrtí v CHKO Brdy letos opět spásají krávy
7. 06. 2021
Pastva, která je nezbytná pro zachování bezlesí a otevřených luk, probíhá v okolí Padrťských rybníků již šestým rokem. Stádo bylo do srdce chráněné krajinné oblasti Brdy převezeno na začátku května na základě dlouhodobé spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Vojenských lesů a statků ČR. Letos je to poprvé, co se o to, aby louky nezarůstaly třtinou, ostružiním a nálety dřevin, starají přímo krávy a jalovice z ekologických chovů Vojenských lesů a statků. Konkrétně jde o dvacítku jedinců z ekofarem podnikové zemědělské správy Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku.
V Táboře mají další elektromobil
28. 05. 2021
Město Tábor zakoupilo již třetí vozidlo na čistě elektrický pohon. Vozidlo bude využíváno k pracovním cestám pracovníků živnostenského odboru. Obec tak doplnila vozový park o další vozidlo s ekologickým provozem. Výkon vozidla je 61 kW a dojezd až 253 kilometrů na jedno nabití. Náklady na dobití se pohybují okolo 0,50 korun na kilometr. Nákup vozu byl podpořen z Národního programu Životní prostředí.
Zlín plánuje na podzim výsadbu alejových stromů
27. 05. 2021
Sto dvacet kusů alejových stromů bude na podzim tohoto roku vysazeno na veřejných plochách ve Zlíně. Město uspělo s žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Alejové stromy budou vysazeny v lokalitách jako například Centrální park Jižní Svahy, Podlesí, Křiby, ul. Okružní, sídliště Kúty, Bartošova čtvrť, přírodní louky Boněcko nebo Malenovice. Odbor městské zeleně tak navázal na starší dotační titul v předchozích letech, kdy bylo ošetřeno 3 847 vzrostlých a vysazeno 1 262 mladých stromů.
Petrovice rozdělí zahradní kompostéry
24. 05. 2021
V Petrovicích na Karvinsku už dříve registrovali zájem občanů o zahradní kompostéry pro domácnosti na území obce. O pořízení kompostérů byl velký zájem, proto ihned po vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí obec žádost podala. V dubnu Petrovice převzaly čtyři sta kompostérů o objemu 1 100 litrů. Následně je přidělí občanům, kteří o ně projevili zájem již dříve, je ale pravděpodobné, že se dostanou i k dalším občanům.
Projděte se naučnou stezkou kopcem, který zmizel
19. 05. 2021
Na naučné stezce na Turoldu přibyly nové panely naučné stezky. Jde o její třetí verzi, první tady byla umístěna již v osmdesátých letech minulého století. Stávající panely, které na dně bývalého lomu stály od roku 2001, už byly zastaralé informačně i designem. Zůstal zachován počet i umístění většiny panelů, ale byl upraven obsah tak, aby informace byly co nejpřístupnější a nejzajímavější pro širokou veřejnost. Panely jsou nově umístěny v pultových dřevěných stojanech ve standardně velkém provedení. Kromě úvodního panelu a informace ke sbírce hornin (geoparku) obsahuje stezka sedm zastavení.
Nové bariéry na Černé Řece zachraňují ropuchy před koly aut
11. 05. 2021
Rybník na Černém potoce u výjezdu z obce Černá Řeka na Lískovou je vyhledávaným cílem ropuch obecných. V cestě jim stojí silnice II. třídy, odkud byly v posledních letech hlášeny početné úhyny žab pod koly aut. Letos tomu bude jinak. Na vybraném úseku byla postavena zhruba 250 m dlouhá bariéra, která má nasměrovat obojživelníky do propustku pod silnicí. Odborný dohled nad stavbou zajistili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ve spolupráci s místním revírníkem budou situaci sledovat a následně navrhnou trvalá opatření.
Opraví mateřskou školu pro zrakově postižené
3. 05. 2021
Komplexní rekonstrukci a modernizaci vnitřních prostor Mateřské školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra v Českých Budějovicích plánuje kraj. Stavební úpravy čekají pavilon učeben i hospodářský pavilon, jehož součástí je také kuchyň. Pavilon učeben získá novou rekuperační jednotku, nová vnitřní okna na chodbách v prvním a druhém nadzemním podlaží a instalováno bude i nové venkovní únikové požární schodiště. Veřejná zakázka je spolufinancována prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Domažlice rozšíří varovný systém
12. 04. 2021
Město rozšíří digitální povodňový plán a varovný informační systém. Zastupitelé schválili podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Stávající systém nepokrývá celé město, jen ty části, které se nachází poblíž Zubřiny, a centrum Domažlic. Což se podle starosty ukázalo jako nedostatečné při informování o povodňových nebezpečích. Současný Varovný a informačním systému obyvatelstva (VISO) monitoruje situaci v oblastech, kde může hrozit povodňové nebezpečí. Do provozu byl uveden v létě 2010. Jeho součástí je 38 bezdrátových hlásičů, 7 hladinových hlásičů a 3 kamerové body v Domažlicích a Havlovicích.  
Říčany zvažují pro sídliště modrozelenou infrastrukturu
8. 04. 2021
Říčany plánují revitalizovat sídliště. Město v současné době prověřuje možnosti čerpání dotací z Operačního programu Životního prostředí. Prvky hospodaření s dešťovými vodami by se uplatnily při revitalizaci. S vodou se nakládá tak, že se v území vhodně a bezpečně odvádí do míst, kde je zadržena, vsáknuta nebo postupně odpařena, čímž se zlepšuje stav zeleně a mikroklimatu v lokalitě. Takové prvky v území zpomalují celkový odtok srážek z daných lokalit, a tím snižují nápor na kanalizační síť a snižují náklady na likvidaci srážkových vod v centralizovaném systému. Pokud jsou tyto prvky spojeny s vegetačními prvky, jedná se pak o řešení modrozelené infrastruktury.
Použité respirátory patří do směsného odpadu
6. 04. 2021
V případě vyhazovaných respirátorů v domácnostech nebo na pracovištích bez rizika infekce platí stejná manipulační pravidla jako pro nakládání s použitými rouškami, která Ministerstvo životního prostředí definovalo již v minulém roce. Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného komunálního odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do pytle se směsným komunálním odpadem a ten opět zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s  odpadem zacházejí. Použité ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad.  
Říčany odbahnily rybník Rozpakov, už je napuštěný. Vznikl tam nový ostrůvek
2. 04. 2021
Rozpakov je vodní nádrž na toku Říčanského potoka mezi rybníky Marvánek a Srnčí na jižním okraji města Říčany. Město jí nechalo odbahnit, zpevnit břehy, opravit hráz a provést další terénní úpravy. Ze dna bylo odvezeno odhadem osm tisíc kubíků bahna. Uprostřed rybníka nově vznikl ostrůvek s vysázenými stromy. Terénní úpravy nad rybníkem mají zamezit vodní a větrné erozi a zpětnému naplavení půdy. Bahno do rybníka přinášel přítok i deště, splavující půdu z okolních polí. Vodní erozi mají snížit výsadby různých mezí, remízků, sadů nebo louky.
Uherské Hradiště mění parkovací plochy za propustné
31. 03. 2021
Na konci roku dokončili dělníci I. etapu rekonstrukce dvou parkovišť na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti. Vyměnili původní nepropustné povrchy za propustné. Dosavadní nevyhovující nepropustný betonový povrch nahradila kompletně nová pokládka z vysoce propustné betonové dlažby. Dešťová voda tak neodtéká do kanalizace, ale vsakuje se. V lednu začala druhá etapa, vymění se další 1 350 metrů čtverečních parkoviště na stejném sídlišti. Akce je spolufinancována dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Travič v CHKO Brdy zabil desítky zvířat
25. 03. 2021
Skoro dvě desítky mrtvých zvířat byly v únoru nalezeny poblíž obce Sedlice. Řada indicií napovídá tomu, že zvířata byla otrávena.  Traviči často používají jed karbofuran, který je vysoce toxický i v malých dávkách. Používání tohoto prudce jedovatého insekticidu je přitom už řadu let zakázáno. Mezi mrtvými živočichy byl u Sedlice například orel mořský, krkavci, káňata, jestřábi, straka či liška. Případ vyšetřuje kriminální policie. AOPK ČR podala podnět na podezření ze spáchání trestného činu otravy zvláště chráněného druhu.
Nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec už není
25. 03. 2021
Nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec už není V únoru byla demontována nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec. Načerno tam postupně vzniklo sedm zajištěných cest, které poškodily tamější cennou přírodu. Kvůli častému rušení se například nezdařilo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a výr velký. Jedna ferratová cesta dokonce vedla metr od hnízda sokolů. Sokoli později hnízdo opustili ve fázi inkubace snůšky. Demontáž zajistili ochránci přírody společně s obcí Těchlovice a Českým horolezeckým svazem. Horolezecké aktivity jsou na Vrabinci nadále povoleny, vyjma období hnízdění. Pěší turisté mohou do rezervace vstoupit po značených cestách.
Třicet letitých velikánů v Babiččině údolí ozdravil odborný řez
17. 03. 2021
Babiččino údolí je kulturní a národní přírodní památkou. Návštěvníci tam uvidí mimořádné přírodní zajímavosti, například nebývalé množství opravdu starých stromů. Významnou část nechala vysadit kněžna Kateřina Zaháňská v první polovině devatenáctého století. Kromě historické hodnoty jsou také domovem pro ohrožené druhy brouků či netopýry. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s dalšími vlastníky proto o tyto pamětníky zašlých časů dlouhodobě pečuje. Vloni se podařilo ošetřit stromořadí u cesty mezi zámeckým parkem a pomníkem Babičky, které tvoří pestrá směs listnatých dřevin. Některé stromy tu dosahují až čtyřicetimetrové výšky.