Krátké zprávy

Lesy ČR obnovily koryto podhorského potoka Zelenka
22. 06. 2019
Potok Zelenka se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice. Akce si vyžádala necelých 5 milionů korun. Investice proběhla v souvislosti s programem „Vracíme vodu lesu“, který zadrží vodu v lese i v krajině. Na stavbu podnik čerpal dotaci 4,7 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem se změnil v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Vytvořeno bylo také 64 migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, 30 rybích úkrytů a 7 bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organizmy migrovat nebo se rozmnožovat. Podpořeny byly také mokřadní biotopy.
Park ve Zbrašovských jeskyních dostal tisíce keřů
18. 06. 2019
Navštěvovaný lázeňský park v národní přírodní památce Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou v Olomouckém kraji měli od loňského podzimu do letošního jara v péči arboristé, vysadili 4300 dřevin. Projekt Lesů ČR za 2,1 milionu korun pokračuje údržbou nové zeleně. Práce v chráněném území začaly loni na podzim. Stromy byly ošetřovány v členitém a místy i skalnatém terénu přímo nad Bečvou. Letos na jaře ze svahů a skal zmizely i volně ležící kameny, které ohrožovaly pěší na turistických chodnících. „Celkem 58 stromů arboristé ošetřili, 104 nebezpečných stromů ve špatném zdravotním stavu se vykácelo. Část dřevní hmoty zůstala na místě a slouží některým vzácným druhům brouků vázaným na tlející dřevo,“ uvedl ředitel krajského ředitelství Brno Dalibor Šafařík. Zároveň se vyřezaly náletové dřeviny a vysadily sazenice 4 300 keřů a stromů. „Jde například o břečťan obecný, hloh obecný či kalinu obecnou a jeřáb břek. Nyní o ně pečujeme,“ doplnil Dalibor Šafařík. Projekt Lesů České republiky spolufinancuje Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí.
Znojmo dokončí sanaci skal pod historickým centrem
14. 06. 2019
Znojmo spustí poslední etapu sanace skalních stěn na svahu pod historickým centrem. Naváže na tři předchozí fáze, jejichž cílem bylo zajistit uvolněné či zvětrávající skalní bloky. Město hodlá stabilizovat dvě skalní stěny v údolí řeky Dyje. Jedna se nachází pod ulicí Vinohrady a druhá navazuje na již sanovanou stěnu v ulici U Obří hlavy. Jde o investici ve výši za necelé 4 miliony korun, přičemž 85 procent nákladů by měla pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí. V minulých letech radnice rovněž využila dotace na zajištění skalního masivu.
Dům hudby v Pardubicích bude úspornější
13. 06. 2019
Radní Pardubického kraje vybrali firmu, která provede energeticky úsporná opatření na pardubickém Domu hudby. V něm sídlí pardubická konzervatoř. Vzhledem k architektonické hodnotě budovy se vzhled fasády nijak výrazně nezmění. Budou vyměněny všechny dveře a okna. Ty nové budou také z hliníku, se stejným tvarovým členěním a barevností, ale s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi. Projekt zateplení Domu hudby za přibližně 30 milionů korun uplatnil Pardubický kraj i v rámci Operačního programu Životní prostředí. Od Evropské unie by mohl dostat zhruba 14 milionů.
Nový web o krajině Soutoku
12. 06. 2019
Webové stránky, které připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, informují o kulturních a přírodních hodnotách a o nenahraditelné druhové bohatosti krajiny Soutoku. „O významu oblasti na soutoku Moravy a Dyje z hlediska památkové péče a ochrany přírody nikdo nepochybuje. Jsou zde vyhlášeny snad všechny možné kategorie mezinárodní ochrany. Přesto ani po téměř padesát let trvajících snahách přírodovědců a ochránců přírody nedokázala Česká republika zabezpečit ochranu této unikátní kulturní krajiny nástroji národní legislativy. Těžko bychom našli větší dluh v ochraně našeho přírodního a kulturního dědictví,“ konstatuje Pavel Pešout, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR. Web popisuje působení člověka v lužní krajině, který ji v minulosti vtiskl jedinečnou a harmonickou podobu. Seznamují také s příčinami ohrožení a potřebnou ochranou. Text doprovází bohatá fotodokumentace i odkazy na odborné materiály. V odpovědích na často kladené otázky je pak shrnuto, zda se ochrana zdejší přírody nějak dotkne místních obyvatel či ovlivní hospodaření. Webové stránky jsou dostupné na adrese soutok.nature.cz.
Krajské pracoviště SFŽP v Hradci Králové se přestěhuje
11. 06. 2019
Koncem června se krajské pracoviště v Hradci Králové přestěhuje na novou adresu do ulice Horova. Na původní adrese, tj. ulici Československé armády, nás najdete do pátku 21. června. V pondělí a úterý 24. a 25. června bude krajské pracoviště uzavřeno, proběhne jeho stěhování. Od středy 26. června vás přivítáme na adrese Horova 180/10. V budově sídlí i úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Do 21. 6.: Třída ČSA 383, 500 03 Hradec Králové Od 26. 6.:  Horova 180/10, PSČ 502 06 Hradec Králové
Ve šternberské nemocnici vyroste „pasivní“ pavilon
27. 05. 2019
Olomoucký kraj vypsal výběrové řízení na výstavbu nového pavilonu interny a urgentního příjmu v nemocnici Šternberk. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 254 milionů korun. Jedná se o novostavbu pavilonu v severní části areálu šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Plochá střecha bude opatřena fotovoltaickými panely a celý objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu. Konstrukční systém objektu je navržen jako prostorový skelet tvořený nosnými železobetonovými sloupy a stěnami. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími pavilony nemocnice dvěma spojovacími koridory. Zakázka bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.
Severočeská vodárenská připojí Kokonín na ČOV
21. 05. 2019
Severočeská vodárenská společnost (SVS) připravuje investici do zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Na tu by se v budoucnu měla napojit jabloneckou část Kokonín. Firma loni získala dotaci na výstavbu kanalizace a na její napojení. Náklady se odhadují zhruba na 140 milionů korun, z toho asi 79 milionů korun poskytne Operační program Životní prostředí. V Jablonci byla původně v plánu výstavba samostatné čistírny odpadních vod přímo v Kokoníně. Proti záměru se ale postavili místní obyvatelé, a dokonce se kvůli tomu před sedmi lety konalo referendum o odtržení této čtvrti od Jablonce. To se ale nestalo. Město se nakonec s SVS dohodlo na vybudování kanalizace a stoky, která tuto část Jablonce napojí na čistírnu odpadních vod v Rychnově a umožní tak další rozvoj lokality. Vedle toho bude SVS opravovat dvoukilometrový úsek kanalizace z Pulečného do čistírny v Rychnově.
Semily vypsaly zakázku na výstavbu školky
15. 05. 2019
S ročním předstihem hledají Semily firmu, která postaví mateřskou školu za zhruba 85 milionů korun. Pro devítitisícové město jde o jednu z klíčových investic. Město novou školku akutně potřebuje. Nahradit by měla současnou, která byla jako provizorní postavena v osmdesátých letech minulého století a dlouhodobě už nevyhovuje. Výstavba nové mateřské školy pro sto dětí by měla začít na jaře příštího roku. Město na výstavbu školky v energeticky pasivním standardu získalo evropskou dotaci 25 milionů z Operačního programu Životní prostředí. O další dotaci žádají Semily z Integrovaného regionálního operačního programu.
Katastrální úřad v Kloboukách dostane fasádu
13. 05. 2019
Sídlo klobouckého pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj čeká v nadcházejících týdnech stavební ruch. Budovu čeká zateplení, výměna oken i vstupních dveří a oprava fasády. Po vnitřních úpravách teď přicházejí na řadu úpravy vnější. Stavba kvůli špatnému technickému stavu vykazuje značné tepelné ztráty. Investice má podle starostky vyjít na 4,1 milionu korun a z Operačního programu Životní prostředí na ni bude obec čerpat dotaci 1,6 milionu. Při potřebných stavebních úpravách dojde k zateplení stěn půdního prostoru a podlah. Stávající okna budou vyměněna za nová dřevěná a stejně tak budou nahrazeny vstupní dveře.  
Nábřeží Svratky ožije
11. 05. 2019
Město Brno plánuje oživení nábřeží Svratky. Díky úpravám v rámci tohoto projektu bude město ochráněno proti stoleté vodě a zároveň vznikne místo pro rekreaci, sport i společenský a kulturní život. Projekt počítá s vybudováním odsazených protipovodňových zdí, většinou dosypaných zeminou a zatravněných, které umožní zpřístupnění břehů a vybudování sítě stezek pro pěší i cyklisty. Na levém břehu vznikne kolonáda se zázemím pro rekreaci a s přístupem k vodě. Protipovodňová ochrana bude realizována způsobem, který je blízký přírodě a zajistí zvýšení biodiverzity v okolí. Dojde také k rozšíření zatravněných ploch podél vodního toku. Projekt celkové revitalizace nábřeží řeky Svratky vyjde zhruba na 340 milionů korun a bude částečně financován z Operačního programu Životní prostředí.
Technické služby v Bučovicích rozdají kompostéry
7. 05. 2019
Obyvatelé Bučovic mohou zdarma získat kompostér na zahradu. Technické služby uspěly se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. O kompostéry o objemu 900 litrů může požádat každý, kdo má trvalé bydliště v Bučovicích nebo v jeho místní části, případně tam vlastní nemovitost. Stačí vyplnit a podepsat žádost a odevzdat ji na podatelně Městského úřadu Bučovice nebo na Technických službách Bučovice.
Jablonec získal dotaci na revitalizaci Novoveské nádrže
20. 04. 2019
Chátrající a léta zanedbávané přírodní koupaliště chce město proměnit v biotop, který by se stal útočištěm pro chráněné rostliny a živočichy. Na projekt za 5 milionů korun získalo polovinu z Operačního programu Životní prostředí. Radnice nyní připravuje veřejnou soutěž na dodavatele. Bývalé koupaliště ležící při soutoku Černostudničního a Novoveského potoka zažilo nápor rekreantů naposledy v devadesátých letech, kdy se čistila a rekonstruovala jablonecká přehrada Mšeno. V posledních letech ale nádrž jen chátrá. Práce na revitalizaci nádrže by měly začít letos v září, hotovo má být do října příštího roku. Nádrž by měla být rozdělena na dvě části. Mělčí část se stane biotopem poskytujícím útočiště zvláště chráněným živočichům, konkrétně obojživelníkům, jako je skokan ostronosý a skřehotavý, čolek horský či mlok obecný, nebo některým druhům hmyzu, například vážkám. V hlubší části nádrže se pak počítá s malým chovem ryb.
V Moravském Krumlově rozdávají nádoby na bioodpad
19. 04. 2019
Nádoby na bioodpad z domácností mohou zdarma získat obyvatelé Moravského Krumlova. Město využilo dotačního titulu z Operačního programu Životní prostředí a nakoupilo nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů. Každá domácnost v zástavbě rodinných domů, která projeví o bionádobu zájem, ji dostane zdarma do zápůjčky. Svoz uhradí radnice z místního poplatku za komunální odpad. Vytříděný bioodpad odvezou pracovníci svozové firmy přímo od domu jednou za dva týdny v létě, v zimě jednou za měsíc.
Zateplí stacionář v Kamýku
18. 04. 2019
Nalžovický zámek je poskytovatelem sociálních služeb, jeho pobočka v Kamýku nad Vltavou nabízí služby týdenního stacionáře a odlehčovací služby. Do července roku 2020 by měla budova této pobočky získat nové zateplení, jehož cílem je výrazné snížení energetické náročnosti. Náklady na realizaci projektu přesáhnou 2,5 milionu korun. Dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí u tohoto projektu činí 40 procent způsobilých nákladů, což v tomto případě představuje 982 tisíc korun. Zbytek bude uhrazen z rozpočtu zřizovatele, jímž je Středočeský kraj.
Nové památné stromy v CHKO Brdy
18. 04. 2019
V uplynulém pololetí vyhlásila Agentura v CHKO Brdy tři nové památné stromy: javor klen na Hrachovišti a dva duby zimní na bývalé Přední Záběhlé. Památný strom Klen na Hrachovišti o obvodu kmene 505 cm roste, jak název napovídá, u bývalé obce Hrachoviště u přístupové cesty do obce od jihu. Strom je nejenom v rámci Brd svým vzrůstem i stářím výjimečný, přestože jeho stáří můžeme pouze odhadovat (asi 200–250 let). Dva památné duby zimní (dub dvoják na Záběhlé 1 a dub na Záběhlé 2) rostou u bývalé Přední Záběhlé. Známější z nich, dub dvoják, patří k symbolům Brd. V době vyhlášení měřil v obvodu 726 cm a na výšku 16 metrů. V průběhu roku budou všechny nově vyhlašované památné stromy označeny cedulemi.
Další liberecká škola získá novou fasádu
17. 04. 2019
Na začátku března bylo předáno staveniště objektu Základní školy Liberec v Broumovské ulici stavební firmě. Cílem rekonstrukce je snížit energetickou náročnost provozu školy. Během úprav dojde k zateplení plášťů budov, bude provedena výměna oken, dveří a také řada dalších opatření, která v objektu školy zajistí řízené větrání s rekuperací tepla. Celková cena díla včetně DPH je 21 milionů korun. Rekonstrukce základní školy je realizována v rámci dvou projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.
V Petrovicích staví kanalizaci
31. 03. 2019
Po odkanalizování Rokytna přijde na řadu výstavba kanalizace v další z místních částí Nového Města na Moravě, v Petrovicích. Svazku obcí se na stavbu podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce v Petrovicích začnou v dubnu letošního roku. Termín dokončení je v druhé polovině příštího roku. Novoměstská radnice má v plánu vystavět kanalizace ve třech ze svých devíti místních částí – v Rokytně, Petrovicích a v Hliném.
Suché poldry pomohou při přívalových deštích
29. 03. 2019
Přítrž zatopeným sklepům a zahradám, které trápily obyvatele Kozmic na Opavsku za přívalových dešťů, by měly učinit suché nádrže. V obci díky dotaci vznikají dvě. Dva poldry, tedy suché nádrže k zachycení vody, se nyní budují v lokalitě Nad rybníčkem. Nádrže na sebe budou navazovat, přičemž by měly být schopné v případě přívalových dešťů zadržet vodu, jejíž tok do obecní kanalizace půjde regulovat. Podle starosty Kozmic Petra Kozáka při velkých deštích voda často tekla přímo prostředkem Kozmic a zaplavovala sklepy. Projekt je spolufinancován z fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  
Fotosoutěž na téma udržitelných potravin, energie a mobility
27. 03. 2019
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá Evropany k účasti v nové fotografické soutěži Sustainably Yours. Tématem soutěže je zachycování výzev a příležitostí, které s sebou nesou naše rozhodnutí v oblasti výroby potravin, energie a mobility. To, jak vyrábíme a spotřebováváme potraviny a energii a to, jak se přemisťuje populace a zboží, má dopad na naše životní prostředí, klima i zdraví. Cílem fotosoutěže agentury EEA je proto přimět evropské občany, aby se nad těmito dopady zamysleli. Fotosoutěž tak nabízí možnost ukázat svůj fotografický talent a vyjádřit svůj názor v rámci společenské debaty o tom, jak změnit společnost, aby byla udržitelnější. Soutěžní fotografie můžete zasílat do 15. května 2019. Týkat by se měly jednoho z následujících témat - Udržitelné potraviny, Udržitelná energie a Udržitelná mobilita. Více informací o tom, jak se do soutěže přihlásit přihlásit, a její pravidla naleznete na stránkách fotosoutěže Sustainably Yours.