Krátké zprávy

Domažlice rozšíří varovný systém
12. 04. 2021
Město rozšíří digitální povodňový plán a varovný informační systém. Zastupitelé schválili podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Stávající systém nepokrývá celé město, jen ty části, které se nachází poblíž Zubřiny, a centrum Domažlic. Což se podle starosty ukázalo jako nedostatečné při informování o povodňových nebezpečích. Současný Varovný a informačním systému obyvatelstva (VISO) monitoruje situaci v oblastech, kde může hrozit povodňové nebezpečí. Do provozu byl uveden v létě 2010. Jeho součástí je 38 bezdrátových hlásičů, 7 hladinových hlásičů a 3 kamerové body v Domažlicích a Havlovicích.  
Říčany zvažují pro sídliště modrozelenou infrastrukturu
8. 04. 2021
Říčany plánují revitalizovat sídliště. Město v současné době prověřuje možnosti čerpání dotací z Operačního programu Životního prostředí. Prvky hospodaření s dešťovými vodami by se uplatnily při revitalizaci. S vodou se nakládá tak, že se v území vhodně a bezpečně odvádí do míst, kde je zadržena, vsáknuta nebo postupně odpařena, čímž se zlepšuje stav zeleně a mikroklimatu v lokalitě. Takové prvky v území zpomalují celkový odtok srážek z daných lokalit, a tím snižují nápor na kanalizační síť a snižují náklady na likvidaci srážkových vod v centralizovaném systému. Pokud jsou tyto prvky spojeny s vegetačními prvky, jedná se pak o řešení modrozelené infrastruktury.
Použité respirátory patří do směsného odpadu
6. 04. 2021
V případě vyhazovaných respirátorů v domácnostech nebo na pracovištích bez rizika infekce platí stejná manipulační pravidla jako pro nakládání s použitými rouškami, která Ministerstvo životního prostředí definovalo již v minulém roce. Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného komunálního odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do pytle se směsným komunálním odpadem a ten opět zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s  odpadem zacházejí. Použité ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad.  
Říčany odbahnily rybník Rozpakov, už je napuštěný. Vznikl tam nový ostrůvek
2. 04. 2021
Rozpakov je vodní nádrž na toku Říčanského potoka mezi rybníky Marvánek a Srnčí na jižním okraji města Říčany. Město jí nechalo odbahnit, zpevnit břehy, opravit hráz a provést další terénní úpravy. Ze dna bylo odvezeno odhadem osm tisíc kubíků bahna. Uprostřed rybníka nově vznikl ostrůvek s vysázenými stromy. Terénní úpravy nad rybníkem mají zamezit vodní a větrné erozi a zpětnému naplavení půdy. Bahno do rybníka přinášel přítok i deště, splavující půdu z okolních polí. Vodní erozi mají snížit výsadby různých mezí, remízků, sadů nebo louky.
Uherské Hradiště mění parkovací plochy za propustné
31. 03. 2021
Na konci roku dokončili dělníci I. etapu rekonstrukce dvou parkovišť na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti. Vyměnili původní nepropustné povrchy za propustné. Dosavadní nevyhovující nepropustný betonový povrch nahradila kompletně nová pokládka z vysoce propustné betonové dlažby. Dešťová voda tak neodtéká do kanalizace, ale vsakuje se. V lednu začala druhá etapa, vymění se další 1 350 metrů čtverečních parkoviště na stejném sídlišti. Akce je spolufinancována dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Travič v CHKO Brdy zabil desítky zvířat
25. 03. 2021
Skoro dvě desítky mrtvých zvířat byly v únoru nalezeny poblíž obce Sedlice. Řada indicií napovídá tomu, že zvířata byla otrávena.  Traviči často používají jed karbofuran, který je vysoce toxický i v malých dávkách. Používání tohoto prudce jedovatého insekticidu je přitom už řadu let zakázáno. Mezi mrtvými živočichy byl u Sedlice například orel mořský, krkavci, káňata, jestřábi, straka či liška. Případ vyšetřuje kriminální policie. AOPK ČR podala podnět na podezření ze spáchání trestného činu otravy zvláště chráněného druhu.
Nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec už není
25. 03. 2021
Nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec už není V únoru byla demontována nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec. Načerno tam postupně vzniklo sedm zajištěných cest, které poškodily tamější cennou přírodu. Kvůli častému rušení se například nezdařilo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a výr velký. Jedna ferratová cesta dokonce vedla metr od hnízda sokolů. Sokoli později hnízdo opustili ve fázi inkubace snůšky. Demontáž zajistili ochránci přírody společně s obcí Těchlovice a Českým horolezeckým svazem. Horolezecké aktivity jsou na Vrabinci nadále povoleny, vyjma období hnízdění. Pěší turisté mohou do rezervace vstoupit po značených cestách.
Třicet letitých velikánů v Babiččině údolí ozdravil odborný řez
17. 03. 2021
Babiččino údolí je kulturní a národní přírodní památkou. Návštěvníci tam uvidí mimořádné přírodní zajímavosti, například nebývalé množství opravdu starých stromů. Významnou část nechala vysadit kněžna Kateřina Zaháňská v první polovině devatenáctého století. Kromě historické hodnoty jsou také domovem pro ohrožené druhy brouků či netopýry. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s dalšími vlastníky proto o tyto pamětníky zašlých časů dlouhodobě pečuje. Vloni se podařilo ošetřit stromořadí u cesty mezi zámeckým parkem a pomníkem Babičky, které tvoří pestrá směs listnatých dřevin. Některé stromy tu dosahují až čtyřicetimetrové výšky.
Zámecký park ve Valašském Meziříčí výrazně omládne
10. 03. 2021
Bezmála dvě stě stromů v památkově chráněném Zámeckém parku zámku Kinských projde v nejbližších dnech a týdnech odborným ošetřením. Na jaře je navíc doplní přes 150 kusů nových dřevin. Práce nebudou mít přímý vliv na provoz parku, návštěvníci by zde však měli dbát zvýšené opatrnosti. Dendrologický průzkum vytipoval k ošetření 188 stromů. Více než polovinu nákladů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí, kterou získalo město Valašské Meziříčí. Zámecký park byl založen na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Od roku 1964 je spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka.
Bruntál: Ulice Jesenická a Rýmařovská budou zelenější
9. 03. 2021
Dvě bruntálské ulice, Jesenickou a Rýmařovskou, zkrášlí nová zeleň. Město na jejich ozelenění získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Vybraná firma založí novou zeleň podél silnice I/11. Nové stromy a keře odcloní a částečně odhluční silniční provoz. Oproti současnému stavu dojde k posílení ekologické hodnoty a podpoření biodiverzity. Vznikne také nový životní prostor pro drobné živočichy, především ptactvo. Vytvořením záhonů pro keřové výsadby dojde k lepšímu zasakování vody, a tedy rovněž ke zlepšení mikroklimatu.
Opava bojuje proti jmelí
5. 03. 2021
Město Opava se pustilo do boje s nadměrným šířením jmelí. Podařilo se mu získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Na začátku ledna bylo zahájeno kácení a ošetření dřevin v osmi lokalitách města. Největší objem prací bude uskutečněn v prostoru městských sadů, kde bude káceno 83 stromů a ošetřeno 198 kusů. Z dalších lokalit, kde bude provedeno významnější ošetření dřevin, lze uvést okolí kostela svatého Petra a Pavla v Jaktaři nebo kolem ulic Hradecká a Olomoucká. Káceny budou pouze silně napadené dřeviny, a to mimo vegetační období. Jednotlivé stromy budou ošetřeny formou zdravotního řezu, u dřevin s vyšší mírou napadení pak bude provedeno odborné obvodové seřezání koruny.
Opava dostala peníze na kompostéry
3. 03. 2021
Skoro 3 miliony korun činí dotace z Operačního programu Životní prostředí, díky které může město Opava pořídit kompostéry, ale také box na použité knihy, CD a DVD. Město nakoupí 830 kompostérů, které budou následně předány jednotlivým žadatelům. Radnice připravuje výběrové řízení na dodavatele. Nádoby mají být k dispozici někdy v druhé polovině tohoto roku. Lidé si je na pět let zdarma od magistrátu půjčí a následně si je zdarma ponechají. Někteří zájemci jsou už evidováni od loňského průzkumu, další se mohou přihlásit pomocí dotazníku. Ze stejného programu další finance poputují na pořízení boxu, kam může veřejnost kdykoli odkládat přebytečné knihy nebo hudební a filmové nosiče.  
V parku Trnkova v Brně-Líšni vznikne nádrž na zachytávání dešťovky
25. 02. 2021
Město schválilo projekt Regenerace veřejného parku Trnkova – akumulační nádrž pro potřeby zálivky. Jeho cílem je instalace podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu, která bude umístěna v blízkosti parku Trnkova v Líšni. Na projekt bude město žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Zachycená voda poslouží jako zdroj zálivky pro přilehlé okolí. Instalace retenční nádrže je součástí úpravy parku, která navazuje na komplexní řešení regenerace celé lokality. Ostatní úpravy jsou realizovány mimo dotační projekt. „Efektivní hospodaření s dešťovou vodou je nejen ekologické, ale také finančně šetrné,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Revitalizace Čekalíkovského rybníka v Příbrami může začít
22. 02. 2021
Revitalizace oblasti Čekalíkovského rybníka je rozdělena do dvou částí. První zahrnuje rekonstrukci samotného rybníka a druhá rozsáhlou úpravu okolí. Přípravné práce začaly úpravou prostoru po vystěhované zahrádkářské kolonii a částečným průřezem dřevin. Na jaře letošního roku se začne pracovat na samotném rybníku, jeho odbahnění, úpravě hráze a výpustného zařízení. Na tuto činnost se podařilo městu získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Po odbahnění a úpravách se bude pokračovat další etapou. Příbramští se dočkají stezky rákosím, mola, altánu, laviček, herních a fitness prvků. Přibude také zeleň.
Vyčištění retenční nádrže Luka na Luze
18. 02. 2021
Rybáři z MRS Blansko ve spolupráci s městysem Sloup a Správou CHKO Moravský kras nechali vyčistit a prohloubit drobnou retenční nádrž ležící vedle rybníka Luka na říčce Luze. Lokalita se nachází již mimo území CHKO Moravský kras, ale i toto území je důležité. Leží totiž v povodí jedné z důležitých zdrojnic podzemní Punkvy, a proto je žádoucí, aby i zde byly vodní toky, různé nádrže a příroda jako celek v co nejlepším stavu. Bagrista vytěžil kráčejícím bagrem sedimenty, které se tu během let usadily, a nádrž prohloubil. Tím zvětšil její retenční objem, takže teď může zadržovat více vody. Předpokládá se, že ji na jaře osídlí řada druhů obojživelníků nebo třeba vážek, pro které není sousední větší rybářsky využívaná nádrž vhodná.
Aktualizovali jsme manuál Jak podat žádost o platbu dotace
15. 02. 2021
Upozorňujeme příjemce, kteří žádají o dotaci prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR, že v Dokumentech na stránkách Národního programu Životní prostředí mají nyní k dispozici aktualizovaný dokument Manuál – Jak podat žádost o platbu dotace. Naleznete v něm podrobnější popis procesů souvisejících s vkládáním účetních dokladů a následně podáním a proplacením žádosti o platbu. Mimo jiné zjistíte, jaké údaje zadávat do systému AIS při vkládání různých druhů účetních dokladů, jak provést opravu v zadaném účetním dokladu při vrácení žádosti o platbu nebo kde nalézt údaje potřebné k účtování o poskytnuté dotaci.
Svratečtí upraví rybník
12. 02. 2021
Město Svratka ležící v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy chce letos začít s dlouho chystanou obnovou rybníka na řece. Nechá odstranit ze dna nánosy bahna, opravit jez nebo dosypat hráz. Řeka Svratka, která zatím prochází rybníkem, ho bude nově i obtékat, a bude tak průchodnější pro ryby a jiné živočichy, rybník se zároveň bude méně zanášet. Připravený projekt, který počítá i s tvorbou tůní či ostrůvku ve vodní ploše, podle starosty zlepší také zadržování vody v krajině. Obec chce začít na jaře tím, že rybník vypustí.  Na akci by město mělo dostat evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Rybník vybudovaný na řece Svratce zhruba před čtyřmi desítkami let zabírá skoro pět hektarů.
Chystá se výsadba víc než 230 stromů v Mertových sadech
7. 02. 2021
Letos bude v Mertových sadech v Jindřichově Hradci vysázeno přes 230 listnatých i jehličnatých stromů. Výsadba je plánována na měsíce březen až duben. Park se omladí a vytvoří si nové stromové patro s dlouhodobou perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost parkového charakteru. V sadech chybí mladší dřeviny, bez nich je park dlouhodobě neperspektivní. Nová výsadba se týká zejména listnatých stromů, jako je buk lesní, dub letní, lípa srdčitá, javor klen nebo v nivě řeky jasan ztepilý. Dojde k posílení hygienické, ekologické a estetické funkce parku. Velkou část nákladů bude hrazena z Operačního programu Životní prostředí.
Hradec nad Moravicí bude mít nový sběrný dvůr
3. 02. 2021
V následujících dvou letech bude v Hradci nad Moravicí probíhat stavba nového sběrného dvora. Město na něj získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dotace ve výši přes dvanáct milionů korun pomůže nahradit původní sběrný dvůr v bývalém areálu JZD, který už nedostačuje potřebám obyvatel. Nový dvůr by měl být dokončen v roce 2022, místní do něj budou moci dávat tříděný komunální odpad, velkoobjemový odpad, stavební suť, elektroodpad a další druhy odpadu.
Brno získalo dotaci na revitalizaci lesoparku Černovice
1. 02. 2021
Dotaci na obnovu přírodních ploch Horní zahrady v lesoparku Černovice mezi ulicemi Mírová a Charbulova získalo Brno z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2020 byla dokončena úprava území městské části Brno-Černovice. Jedná se o přírodní plochy v prostoru sevřeném ulicemi Mírová a Charbulova, navazující na nově vybudovaný lesopark v severní části Starých Černovic. Vzniklo tak upravené území se zachovalými stávajícími dřevinami, doplněné o novou výsadbu stromů i keřů a obnovené trávníkové plochy. Součástí úprav bylo vybudování klidových zón, odpočívadel pro návštěvníky a vytvoření poznávací zahrady či naučné stezky.