Krátké zprávy

Liberecký kraj žádá o dotace na zateplení
18. 02. 2019
Liberecký kraj se snaží uspořit energii v objektech příspěvkových organizací. Podá žádosti o dotaci na čtyři projekty do Operačního programu Životní prostředí. Zateplení a snížení energetické náročnosti se dočká Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Předchozí dva projekty už schválili radní dříve, a to snížení energetické náročnosti u budovy domova mládeže na Střední zdravotnické škole v Turnově a pavilonu C Domova pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou. V rámci projektů se vymění okna a dveře, zateplí fasády a půdní prostory. V Domově pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou dojde navíc k zateplení obálky budovy, rekonstrukci střechy a instalaci nové vzduchotechniky.
Regenerace lesoparku u Bečvy
16. 02. 2019
Na začátku letošního roku byly zahájeny práce na regeneraci lesoparku u Bečvy, která má za cíl posílení funkčnosti krajinných prvků a zlepšení kvality prostředí v návaznosti na významný krajinný prvek řeky Bečvy. Regenerací lesoparku dojde k zachování a rozšíření biotopů pro ptáky a drobný hmyz, posílení keřového patra a rozšíření potravní nabídky pro živočichy, ptáky a drobný hmyz. Stávající zeleň v lesoparku je tvořena převážně listnatými stromy, a to jak solitérními, tak ve skupinách a porostech. Práce začaly kácením stromů; jedná se o stromy suché, zdravotně poškozené a kompozičně nevhodné, náletové dřeviny a přestárlé keře. Současně s kácením se začalo s prováděním vhodných pěstebních opatření dřevin, která zahrnují řezy stromů, keřů a instalaci bezpečnostních vazeb v korunách stromů. Regenerace je podpořena z Operačního programu Životní prostředí.
Tachov má nový sběrný dvůr
15. 02. 2019
Tachov otevřel nový sběrný dvůr pro potřeby všech obyvatel města. Jde o nejmoderněji vybavený model deponie, kde se na jednom místě soustředí veškeré druhy odpadů včetně zpětného odběru elektrozařízení. Stál 10 milionů korun, z toho 6,7 milionu tvoří dotace z Operačního programu Životní prostředí. S otevřením nového dvora se zrušil malý starý dvůr v zástavbě rodinných domků v Americké ulici, který sloužil na velkoobjemový odpad a stavební suť. Město opravilo zchátralou provozní budovu a vybudovalo rozsáhlou asfaltovou plochu. Všichni občané mohou odpad odevzdávat zadarmo, dvůr ale nebude přijímat odpad od podnikatelů.
O výhodnou půjčku můžete žádat až do konce roku 2019
7. 02. 2019
Žádosti o výhodnou půjčku z prostředků EU na projekty snižující environmentální rizika a rozvíjení systémů jejich řízení je možné předkládat až do 31. prosince 2019. Na náhradu a rekonstrukci zařízení s cílem zvýšit bezpečnost provozu, na nákup technologií vedoucích k omezení znečištění či na rekonstrukci nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí můžete získat podporu formou výhodné půjčky ze zdrojů EU. Druhou aktualizací výzvy č. 1/2017 IFN k předkládání žádostí byl prodloužen termín příjmu žádostí až do 31. prosince 2019. Výhodnou půjčku je možné kombinovat s dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR.
V Kyjově U Vodojemu vysadí zeleň
2. 02. 2019
Mezi hlavní cíle projektu patří rozšíření prvků sídelní zeleně a zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch a volnočasové aktivity ve městě Kyjově. Kromě samotné výsadby zeleně za účelem založení příměstského lesoparku dojde v lokalitě U Vodojemu ke vzniku nového areálu volnočasových aktivit, který bude sloužit širokému spektru návštěvníků. Při vstupu do areálu bude vystavěno zastřešené odpočívadlo pro návštěvníky a cykloturisty, uvnitř lesoparku pak budou umístěny další prvky doprovodné infrastruktury: vycházkový/joggingový okruh s workoutovými prvky, MTB trail s pumptrackem a discgolfové hřiště.
Ve Lhotě opravují nádrž
1. 02. 2019
Nádrž ve Lhotě u Dřevčic, která je biotopem pro řadu vzácných živočichů, se opravuje. Na práce, které budou probíhat až do konce roku, získalo město Dubá dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V plánu je odtěžení sedimentů a odstranění rákosu. Opravovat se bude i opevnění v jižní části rybníčku, které je v havarijním stavu. Břeh byl v minulosti opevněn kamennými pískovcovými kvádry, které budou při opravě znovu využity. Oprava opevnění je nutná, protože na této části břehu nádrže se nachází příjezd k okolním nemovitostem a postupující eroze by tento příjezd mohla vážně poškodit. Práce budou stát přes půl milionu korun.
Na Pastvisku u Lednice začala revitalizace mokřadu
31. 01. 2019
V přírodní památce Pastvisko u Lednice začala revitalizace tamního mokřadu. Práce budou dokončeny do dubna příštího roku, investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. <em>„Jde o důležitou ornitologickou lokalitu, kde pravděpodobně hnízdí chřástal malý. Není snadné jej spatřit, ale bezpečně ho prozradí typický hlas nesoucí se z rákosí nebo vysokých ostřic. Kromě ptáků se tu daří pijavce lékařské, která je velmi vzácná. V minulosti byla využívána v léčitelství k takzvanému pouštění žilou,“</em> vysvětlil Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava. <em>„Cílem částečného odbahnění a rekonstrukce výpustného stavítka je zlepšení odtoku vody z území a odstranění neslovitelných lagun. Při vypouštění mokřadu totiž zůstávají v těchto lagunách ryby, zejména karas stříbřitý a střevlička východní. Ty v případě vyšších početních stavů působí problém nejen výše uvedeným druhům, ale i hojně se vyskytujícím obojživelníkům včetně vzácného čolka dunajského. Jeho larvami se totiž živí,“</em> dodal. Mokřad vznikl v sedmdesátých letech minulého století jako tzv. kompenzační opatření při vodohospodářských úpravách řeky Dyje. Projekt je podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí.
Lesy ČR upravily koryto Losinského potoka
30. 01. 2019
Podnik Lesy ČR čerpal dotaci z Operačního programu Životní prostředí na úpravu koryta Losinského potoka. Ten patří se svou délkou 14,2 kilometru k větším přítokům řeky Sázavy. <em>„Odstranili jsme betonové opevnění, koryto v některých místech stabilizovaly kameny a spádové objekty nahradily dnové balvanité rampy. V místě zrušeného jezu jsme zachovali hradicí prvek, který umožní nouzový odběr vody,“</em> řekla vedoucí správy toků pro oblast povodí Vltavy z podniku Lesy ČR Mojmíra Hillermanová. Při obnově se do koryta dostalo mrtvé dřevo a vznikly tak kolmé břehové stěny, ve kterých si vytváří nory jeden z obyvatelů přirozených vodních toků, ledňáček říční. V toku rovněž žije bohatá populace chráněné vranky obecné, pstruha potočního a dalších ryb vázaných na čisté a neregulované vodní toky. Projekt navázal na koncepci zprůchodňování říční sítě České republiky. Lesy ČR na něm spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Plzeň postaví velký sběrný dvůr
24. 01. 2019
V dosud nevyužívaném areálu na křižovatce ulic U Seřadiště a Na Bořích v obvodu Slovany postaví Plzeň v tomto roce moderní sběrný dvůr. Přijde zhruba na 37 milionů korun, dotace z Operačního programu Životní prostředí by z toho měla pokrýt 31,5 milionu korun. Nový sběrný dvůr Na Bořích bude zaujímat plochu zhruba 3 100 metrů čtverečních, obehnanou dva metry vysokým neprůhledným plotem.
Na Pardubicku snižují spotřebu energií
24. 01. 2019
Pardubické hejtmanství chce na snížení spotřeby energií a emisí získat do roku 2020 z evropských dotací 143 milionů korun. Má třicet šest projektů, některé už dokončil. Kraj zatepluje své budovy nebo vyměňuje okna a dveře, což přináší úspory ve spotřebě energií a snižuje emise. <em>„Díky těmto investicím se daří modernizovat budovy ve vlastnictví kraje a zároveň výrazně snižovat emise skleníkových plynů,“</em> uvedl hejtman Martin Netolický. Hejtmanství dotace dostává z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně kraj dokončil devět projektů. Loni mimo jiné opravil za 6,5 milionu korun pedagogicko-psychologickou poradnu ve Svitavách. V letošním roce kraj zateploval za 15 milionů korun budovy cestmistrovství v Králíkách, Moravské Třebové a Chrudimi. Na příští rok má kraj připraveno dvanáct projektů.
V Novém Městě na Moravě dokončují dětský pavilon
17. 01. 2019
V novoměstské nemocnici dokončují dětský pavilon. Dílo za přibližně 80 milionů korun bude splňovat parametry pasivního energetického standardu, což hrálo zásadní roli pro získání 21milionové dotace z Operačního programu Životní prostředí.
V Krucemburku odbahní rybníky
17. 01. 2019
Odbahnění Zadního a Macurova rybníku chystají v Krucemburku. Obec si požádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Podle starosty obce byl původní projekt na odbahnění z roku 2013 nekvalitně a nepřesně zpracován, proto obec připraví projekt nový. V rybnících by mělo být asi 5 tisíc kubíků sedimentů.
Kroměříž má nový digitální povodňový plán
11. 12. 2018
Nový digitální plán mají v Kroměříži. Díky němu město i jeho okolí mají dokument, který může v případě záplav minimalizovat škody. Lidé díky plánu najdou aktuální o počasí, hladině i správcích vodních toků, povodňových komisích včetně kontaktů, hydrologické údaje, informace o varovném systému či o záchranných činnostech při záplavách. Grafická část obsahuje podrobné mapy, kde jsou například vymezena záplavová území či označena místa omezující průtok, jako jsou třeba mosty, nebo protipovodňová opatření. Město na pořízení povodňového plánu získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
V Trutnově opravili sportovní halu
11. 12. 2018
Rozsáhlá sedmiměsíční rekonstrukce sportovní haly při trutnovském gymnáziu je u konce. Opravy dotoval kraj jako zřizovatel, na opravu se rovněž podařilo získat dotaci Operačního programu Životní prostředí. Výsledkem stavebních činností je moderní prostor pro sport s novým opláštěním a střechou. Dříve halu trápily úniky tepla a problematické vytápění velkého prostoru. Podařilo se výrazně snížit energetickou náročnost stavby.
V Žatci instalují chytré odpadkové koše
11. 12. 2018
Čtveřici sestav chytrých odpadkových košů nainstalovali v centru Žatce. Koše určené na třídění odpadu město získalo v rámci dotačního projektu Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci, peníze jdou z Operačního programu Životní prostředí. Součástí celého projektu je pořízení dalších nádob na třídění odpadu včetně tří sestav polopodzemních kontejnerů, které se ještě letos začnou instalovat na sídlištích na jihu města. Sedm hnízd podzemních kontejnerů se začne montovat v centru a dalších lokacích příští rok. Stanoviště nádob se skládají buď ze dvou košů (s lisem na plast a bez lisu na papír), nebo ze tří košů (navíc jeden bez lisu na sklo). Koš s lisem pojme zhruba čtyřikrát více plastů než koš bez něj. Všechny koše jsou díky chytré technologii stále online, takže obsluha pozná, kdy je potřeba je vysypat.
V Pardubicích odbahňují jezero
10. 12. 2018
V listopadu začalo čištění dna Matičního jezera v Pardubicích. Jezero blízko centra krajského města se konečně zbaví stoletých sedimentů, protože město získalo na revitalizaci vodní plochy dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Kvůli ochraně ohrožených živočichů budou práce rozděleny na dvě etapy. Během první etapy v roce 2019 bude jezero odbahněno a na březích bude instalována první vrstva břehových odvodňovacích vaků včetně dřevěných palisád. Na duben a srpen 2020 je naplánována druhá etapa odbahnění, během níž bude na březích instalována druhá vrstva vaků a budou provedeny terénní úpravy. Konečná modelace břehů včetně osázení bude probíhat od září do listopadu 2020. Sedimenty poslouží ke zpevnění břehů.
Na plzeňský úřad dají fotovoltaiku
4. 12. 2018
Na střechu magistrátní budovy v Plzni nechá radnice nainstalovat fotovoltaické panely, které budou pro objekt vyrábět elektrickou energii. Veškerá vyrobená energie bude spotřebována v budově. Na spolufinancování investice podá město žádost do Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 1,6 milionu korun. Magistrátní budova slouží jako úřad pro registry řidičů a vozidel. Před třemi lety byla kompletně rekonstruována, a to včetně výměny oken a zateplení.
V Hlinsku pod Hostýnem staví čistírnu
4. 12. 2018
V Hlinsku pod Hostýnem staví čistírnu odpadních vod a kanalizaci, nyní se pracuje na první etapě. Nová čistírna odpadních vod je situována za obcí ve směru na Chomýž. Investorem jsou Vodovody a kanalizace Kroměříž, které do nové čistírny přepojí kromě jiného dvě stávající volné kanalizační výusti do Slavkovského potoka. Stavba je dotována Operačním programem Životní prostředí, dokončena by měla být v druhé polovině příštího roku.
Hořovice kompletně obmění zeleň
4. 12. 2018
Město Hořovice se rozhodlo pro radikální obnovu sídelní zeleně a nechalo zpracovat Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice. Je rozdělen na etapy. Aktuálně se rozjíždí první etapa v lokalitě sídliště Višňovka. Některé dřeviny budou vykáceny, jiné ošetřeny, další vysazeny, budou založeny trávníky. Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu životního prostředí, město obdrží dotaci ve výši téměř dvou milionů korun.
Na kraji Prostějova vznikne nový park
3. 12. 2018
Nový park plánuje vybudovat v okrajové části Prostějova místní radnice. Náklady na projekt město odhaduje na necelých 17 milionů korun, přičemž 60 procent investice by měla pokrýt evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí. Rada města už schválila přípravu a následné podání žádosti o dotaci. Městský park by měl vzniknout v místě, kde je plánována výstavba rodinných domů. V současnosti je místo využíváno jako orná půda.