MŽP zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

21. 01. 2020
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro druhý plánovací cyklus podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že do schválení aktualizovaných plánů pro zvládání povodňových rizik zůstávají v platnosti mapy z prvního plánovacího cyklu, neboť se k nim vážou cíle a opatření uvedená v platných plánech pro zvládání povodňových rizik z roku 2015. Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro druhý plánovací cyklus připravili správci vodních toků pro jednotlivé úseky oblastí s významným povodňovým rizikem. Aktualizace a přezkum map je financován převážně v rámci dlouhodobých projektů podkladových analýz pro plány pro zvládání povodňových rizik podpořených z Operačního programu Životní prostředí, a to z prioritní osy 1 specifického cíle 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.