Povodí Odry začleňuje do staveb ekologická opatření

16. 04. 2020
Vodohospodáři připravují akce typu říčních revitalizací nebo zlepšení průchodnosti migračních překážek. Povodí Odry dokončilo sedm významných staveb zaměřených na zvýšení kvality životního prostředí. Jednalo se například o revitalizaci Sedlnice a rybochody na Odře u Přívozského a Lhoteckého jezu v Ostravě. Pro letošní rok jsou do Operačního programu Životní prostředí přihlášeny dvě akce s náklady 17 milionů. Jedná se o revitalizaci Rychtářského potoka či přírodě blízké protipovodňové opatření v obci Karlovice v osadě Zadní Ves. Nové koryto Rychtářského potoka bude členitější v trase toku a v příčných profilech méně zahloubené s menším a proměnlivým podélným sklonem, migračně prostupné.