Vinařské obce mají adaptační strategii

18. 05. 2022
Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod vytvořil adaptační strategii. Území obcí, které jsou jeho členy, je tradiční zemědělskou a vinařskou oblastí, která vnímá dopady klimatické změny velmi silně z hlediska jejího vlivu na místní produkci.  Mezi nejvýznamnější rizika proto patří nedostatek vody a degradace půdy. Součástí vytvořené adaptační strategie je rovněž akční plán. Mezi navrhovaná opatření pro adaptaci na změnu klimatu patří například odtrubnění vodotečí, akumulace a následné využití dešťových vod v obcích, zajištění provozu nouzových vodních zdrojů pro období sucha, realizace opatření proti větrné erozi půdy či podpora změny složení v lesů blíže k původním druhům. Vytvoření strategie bylo podpořeno z Norských fondů.