Vohančice mají protierozní val

15. 05. 2024
Ve Vohančicích v Jihomoravském kraji dokončili protierozní val pod označením Val II. Obec tak navázala na předchozí práce, kdy nechala vybudovat dva jiné valy. Terénní a vegetační úpravy povedou ke zmírnění půdní eroze a ke zlepšení retenční schopnosti krajiny. Dalším přínosem je obnova a vytvoření nových přírodních společenstev. Na území jsou kvůli výrazně teplému klimatu a nedostatku srážek odnášeny svrchní úrodné vrstvy ornice a srážková voda odtéká z území v přívalech. „I malá obec dokáže bojovat se změnou klimatu a zadržet alespoň trochu vody v krajině,“ uvedl starosta obce Petr Blahák. Val II byl podpořen z Norských fondů.