Vznikl nový biotop pro drobné vodní živočichy uprostřed pastviny u Bartošovic

21. 09. 2021
Nad obcí Bartošovice v Orlických horách na pravostranném přítoku Bartošovického potoka byl letos dokončen nový biotop především pro ryby, obojživelníky a na vodu vázaný hmyz. Hlavním cílem revitalizace byla úprava 1,2 km dlouhého úseku vodního toku se zemědělskou vodohospodářskou úpravou do podoby odpovídající místním přírodním podmínkám, tedy s ohledem na obnovení biotopů podhorského vodního toku. Provedenou revitalizací se dosáhlo prodloužení trasy toku o 20 % a snížení podélného spádu koryta. Celá revitalizace byla doplněna novými výsadbami místně původních druhů stromů a keřů, které budou plnit funkci zejména zpevnění břehů a krajinářsky občerství intenzivně zemědělsky využívané údolí.