Záchrana kolonie jiřiček se podařila

30. 10. 2020
Památkově chráněný objekt v centru Havlíčkova Brodu je oblíbeným hnízdištěm jiřičky obecné. Na objektu však v letošním roce probíhala rozsáhlá oprava fasády. Práce byly po dobu hnízdění přerušeny, v polovině září však musela být prázdná hnízda odstraněna. Nová hladká fasáda by jiřičkám neumožnila stavbu nových hnízd, proto městský úřad na návrh AOPK ČR požadoval zajistit na objektu odpovídající počet náhradních, umělých hnízd. Problém však vznikl při jednání s orgány památkové péče: instalace běžně dostupných umělých hnízd s masivní podložkou se na omítce s ozdobnými štuky ukázala jako neprůchodná. Pracovníci regionálního pracoviště AOPK ČR tedy nabídli pomoc, a to ruční výrobu a instalaci hnízd. Nová hnízda budou umístěna na místě těch původních, a to tak, aby nenarušovala vzhled objektu.