Zaměřili se na pitnou vodu a její čistotu

7. 09. 2023
Čistá voda není náhoda, takový byl název projektu, který realizoval Český svaz ochránců přírody Vlašim s finančním přispěním Norských fondů.  Projektem chtěli jeho autoři zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice znečišťování vod především farmaky a dalšími mikropolutanty. Také chtěli přispět osvětou v oblasti snižování dopadů lidské činnosti na kvalitu vod, proškolit odbornou veřejnost (učitele ZŠ, SŠ a lektory EVVO) v této problematice a metodicky je podpořit při výuce žáků. V průběhu projektu například doplnili expozici Vodního domu o virtuální realitu, vyrobili tři krátké filmy o výrobě pitné vody, natočili jsme sérii rozhlasových pořadů, uspořádali školení, workshopy a mnoho dalšího.