Protipovodňová přírodní stavba na Desné

/ Úspěšné projekty

Stavba byla slavnostně ukončena 10. listopadu 2021 v obci Rapotín. Stavební práce trvaly tři roky, probíhaly na katastru tří obcí a ochrání jejich obyvatele před padesátiletou vodou.

V září 2018 odstartovala na Desné výstavba jednoho z největších projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření na našem území. Základním prvkem protipovodňové ochrany je kombinace přírodě blízkých prvků s technickými opatřeními. Vzniklo celkem pět povodňových parků, jejichž součástí jsou tři nová revitalizační ramena s biotopy, která převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu řeky. Přírodě blízké prvky jsou kombinovány s technickými, jako jsou ochranné hráze a zídky. Dále došlo k rekonstrukci pevného jezu, který byl upraven na vakový, a vybudování rybochodů, které výrazně zlepší podmínky pro migraci vodních živočichů.

Díky zvolenému řešení a vhodné kombinaci přírodě blízkých a technických prvků byly zásahy do vlastního koryta Desné minimální. „Obce přistoupily k realizaci projektu zejména kvůli ochraně majetku, zdraví a životů občanů po zkušenosti s ničivou povodní v roce 1997 a také s ohledem na omezení územního rozvoje obcí v záplavovém území řeky Desné. Jedná se o území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy. Jsem přesvědčen, že občané sami ocení pozitivní přínos tohoto opatření, a to nejen z hlediska protipovodňové ochrany, ale i z hlediska přínosu pro životní prostředí. Obyvatelé obcí jsou díky novým opatřením chráněni až na úroveň padesátileté povodně,“ popisuje starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Projekt byl připraven v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, kterou zajistilo Povodí Moravy společně se Svazkem obcí údolí Desné. „Koncepce dále předpokládá výstavbu dalších etap protipovodňových opatření. V současné době probíhá příprava navazující etapy od Vikýřovic směrem k Šumperku. Úzká spolupráce mezi obcemi a správcem toku je při řešení protipovodňových opatření na Desné prakticky nezbytná a velmi mě těší, na jaké úrovni naše spolupráce funguje. Odtokové poměry se zde totiž kvůli přírodním podmínkám musí řešit jako celek. Jen škody na vodohospodářském majetku a korytě tu v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun,“ připomíná generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Celkové rozpočtové náklady protipovodňových opatření na řece Desné v obcích Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou jsou 375 milionů korun. Obec Rapotín je nositelem projektu a státní podnik Povodí Moravy, obce Vikýřovice a Petrov nad Desnou v projektu figurují jako partneři. Akce byla financována z dotace z Operačního programu Životní prostředí do výše 85 % uznatelných nákladů a zbylých 15 % financovalo Povodí Moravy a obce. Na vlastní zdroje obcí přispěl Olomoucký kraj cca 3,5 % z celkových uznatelných nákladů.