Česko se může pustit do sázení stromů

/ Aktuality
Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc korun. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Z příspěvku je možné uhradit výdaje za sazenice, potřebný materiál i následnou péči. Příjem žádostí začíná 14. října.

„Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině, snižuje erozi půdy. Dotační program jsme nastartovali na podporu celonárodní iniciativy MŽP a Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“, jejímž cílem je vysázet do 5 let mimo les a následně se postarat o 10 milionů nových stromů, za každého občana naší země jeden. Mezi námi je totiž řada aktivních spoluobčanů, kterým není lhostejné, jak rychle mizí stromy z okolí našich domů i z volné krajiny a chtějí sami přiložit ruku k dílu. Naše finanční podpora je proto mířena zejména na tyto akční místní komunity,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec a shrnuje pilíře programu: „Nový dotační program je postaven na dobrovolnické práci, má jednoduché schéma a žadatelům finančně pokryje veškeré náklady na materiál nezbytný k výsadbě listnatých stromů a jejich následnou péči.“

V programu je aktuálně připraveno 100 milionů korun. „Dotace na jeden projekt se může vyšplhat až do výše 250 tisíc korun. Příspěvek jsme navíc nastavili tak, že nebude potřeba prakticky žádná finanční spoluúčast, aby na něj mohl dosáhnout kdokoliv, kdo má zájem se podílet na navrácení stromů zejména do měst a obcí,“ upřesňuje ministr Brabec. Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. V případě, že sázení proběhne ještě v letošním roce, může být situováno i do volné krajiny mimo les (výsadby ve volné krajině v příštím roce budou podporovány už jen z Programu péče o krajinu MŽP, viz dále).

Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. „Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.

Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje organizátorům komunitního sázení ex-post plných 100 procent výdajů za nákup materiálu na výsadbu, ochranu a následnou péči o nové stromy. Příspěvek bude možné čerpat například na nákup sazenic, substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale i na zajištění odborného posudku a související publicity. Naopak do nákladů nebude možné zahrnout lavičky ani jiný mobiliář či doprovodné prvky a nepočítá se ani s úhradou prací spojených s výsadbou, u kterých se předpokládá zapojení dobrovolníků z místní komunity jako je třeba příprava půdy či vykopání jamky. „V programu nám jde o zapojení lidí z místních komunit na dobrovolnické bázi, o proto ani neuvažujeme, že by se výsadba prováděla dodavatelsky,“ vysvětluje ředitel Valdman.

S ohledem na organizátory sázecích akcí, kteří se chtějí pustit do výsadby ještě letos na podzim, garantuje Státní fond životního prostředí ČR jednoduchou administrativu a rychlé zpracovávání žádostí. „Celý administrativní proces jsme se snažili maximálně zjednodušit. Žádosti přijímáme elektronicky, došlé projekty budeme vyhodnocovat a schvalovat průběžně. Držet se budeme našeho pravidla tří týdnů,“ uvádí Petr Valdman.

V praxi to znamená, že do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, či zda má odstranit případné nedostatky. Po schválení žádosti a realizaci výsadby mu bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace. „Bezchybné projekty například podané v říjnu mohou dostat akceptaci ještě během listopadu. Pokud žadatelé provedou obratem výsadbu a například v prosinci doloží realizaci, na počátku nového roku může mít k dispozici rozhodnutí a smlouvu a do konce ledna peníze na svém účtu,“ popisuje Petr Valdman.

Výsadbu však není možné provádět zcela na vlastní pěst. „I když je funkce stromů v přírodních ekosystémech nezastupitelná, a to i ve městské zástavbě, a výrazně jich ubývá, nemůže výsadba probíhat zcela nekontrolovaně. Nejenže je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště, ale zvláště v zastavěných oblastech bývají ochranná pásma a řada technických omezení,“ upozorňuje na povinnost dodržovat zákonné podmínky pro výsadbu Petr Valdman. Z toho důvodu bude úřad požadovat, aby na podpořené projekty dohlížel odborník s relevantním vzděláním, byl zpracován odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka pozemku. O vysazené stromy je žadatel také povinen pečovat, a to po dobu následujících 10 let.

Všechny zásady, které jsou nezbytné pro výsadbu stromů, jsou k nalezení v manuálu dostupném na webových stránkách iniciativy www.sazimebudoucnost.cz. Na tomto portálu zájemci najdou také další užitečné informace týkající se celorepublikové iniciativy „Sázíme budoucnost“ a shánění dobrovolníků nebo vhodných pozemků. Současně je na něm nutné projekt zaevidovat do mapy výsadeb.

Aktuálně vyhlášený dotační program je sice unikátní svou šíří potenciálních žadatelů, není ale jediným programem rezortu Ministerstva životního prostředí, který se snaží oslovit veřejnost, aby si začala uvědomovat význam stromů v přírodě a v boji s klimatickou změnou. Výsadbu a obnovu městské zeleně spolufinancuje z evropských zdrojů také Operační program Životní prostředí. „V Operačním programu Životní prostředí cílíme na rozsáhlejší projekty výsadby sídelní zeleně a revitalizace veřejných prostor. Prostředky jsou určeny především pro obce, města a veřejné subjekty. Nově jsme v programu významně zjednodušili podmínky, snížili administrativní zátěž a zpřístupnili podporu také obcím pod 500 obyvatel,“ upozorňuje ministr s odkazem na aktuální nabídku dotací na webových stránkách www.opzp.cz a dodává: „Na výsadby stromů ve volné krajině pak dlouhodobě přispíváme právnickým a fyzickým osobám také z našeho ministerského Programu péče o krajinu. Tam jsme pro příští rok zdvojnásobili alokaci, takže na výsadby a zlepšování přirozených funkcí naší krajiny pošleme až 300 milionů korun.

Dotační program na komunitní výsadbu stromů je vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí pod číslem 9/2019. O dotace je možné žádat prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR průběžně od 14. října 2019 do 31. srpna 2020, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.

Bližší informace a dokumenty k programu na výsadbu stromů č. 9/2019