Další 3 miliardy proti smogu a suchu

/ Aktuality
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným subjektům, ale i výrobním podnikům. Miliardy z evropských fondů míří na efektivnější hospodaření se srážkovou vodou, na snížení emisí z průmyslové výroby v uhelných regionech, rekultivaci starých skládek i posílení péče o přírodu.

Tak zvanou „Velkou Dešťovku“, tedy finanční podporu na efektivní hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech, zařazuje rezort mezi podporovaná opatření již poněkolikáté. „V loňském roce se u nás vlivem vysokých teplot a velmi podprůměrného množství srážek projevily důsledky klimatické změny naplno. Řešit problematiku sucha je proto třeba komplexně a bezodkladně, a jsem rád, že si to řada obcí již uvědomila. Od roku 2015 se nám sešlo v oblasti povodňové ochrany a hospodaření se srážkovou vodou přes dvě stě projektů, z nichž jsme téměř polovinu podpořili bezmála miliardou korun. A další miliardu máme připravenou pro letošek. Konec tohoto programového období operačních programů se pomalu blíží, a proto není důvod s podáním žádostí váhat,“ apeluje ministr životního prostředí Richard Brabec na starosty obcí, měst či zřizovatele škol, nemocnic, úřadů a dalších subjektů veřejného sektoru, pro něž je tato dotační výzva určena především.

Přihlašovat lze projekty zaměřené na budování akumulačních nádrží na dešťovou vodu, podzemních či povrchových vsakovacích zařízení nebo retenčních nádrží. Podpora se dále vztahuje na budování zelených střech u veřejných objektů, výměnu nepropustných povrchů za vodou propustné plochy, revitalizaci koryt vodních toků a výstavbu či rekonstrukci vodních děl povodňové ochrany (bezpečnostních přelivů hrází, suchých a polosuchých poldrů).

Výše finanční podpory přitom není vůbec zanedbatelná. „Dotační příspěvek pomůže v závislosti na podpořené aktivitě uhradit až 85 procent z celkových způsobilých výdajů na jeden projekt,“ doplňuje ministra Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a dodává: „Po zkušenostech poskytneme zájemcům opět delší čas na přípravu projektů, od vyhlášení výzvy mají na podání žádosti téměř rok.“

Mezi stovkou úspěšných žadatelů byla i obec Moravský Písek. Při rekonstrukci náměstí mysleli na dešťovou vodu, která nyní nekončí v kanalizaci, ale přes zasakovací systém se dostává do půdy, čímž zvyšuje nízkou hladinu spodní vody. „Máme oddílné kanalizace, dešťová voda teče mimo obec. Musíme hledat možnosti k zadržení vody,“ líčí Hana Habartová, starostka Moravského Písku, který z Operačního programu Životní prostředí obdržel dotaci přes 1 milion korun.

Žádosti o dotaci z výzvy číslo 119 OPŽP mohou zájemci podávat u Státního fondu životního prostředí ČR od 4. února 2019 až do 13. ledna 2020.

Miliarda míří do uhelných regionů – proti emisím z výroby (výzva č. 136)

Další výzva směřuje na zlepšení stavu ovzduší. Tentokrát cílí na velké producenty škodlivin do ovzduší v nejvíce postižených tzv. uhelných regionech. Finanční pomoc nabízí na náhradu či rekonstrukci stacionárních zdrojů znečištění a pořízení nových ekologičtějších technologií za účelem snížení emisí nebezpečných látek, zejména pevných částic, oxidů síry či oxidů dusíku. „Tato dotační výzva je jedním z kroků k naplnění vládního programu RESTART na pomoc Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji. Situace v těchto krajích je znepokojující, a to především v pohraničních oblastech. Evropská komise nám proto umožnila převést nevyužité prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace na protismogová opatření mířící na ekologizaci výrobních technologií, takže můžeme do nápravy ovzduší v těchto regionech investovat celou miliardu korun,“ informuje ministr Richard Brabec.

O evropské peníze se mohou kromě výrobních průmyslových či zemědělských podniků hlásit také obce, například na rekonstrukce soustav zásobování teplem. Dotace pomůže vlastníkům a provozovatelům zdrojů znečištění v uhelných regionech uhradit podle typu opatření až 85 % z celkových způsobilých výdajů na jeden projekt.

Výzva je primárně určena pro projekty ze zásobníku z již proběhlé 89. výzvy OPŽP, jejichž realizace se předpokládala právě v uhelných regionech. O podporu ale mohou zároveň požádat i noví relevantní zájemci z dotčených krajů. „Jedná se o kolovou, soutěžní výzvu, to znamená, že o přidělení dotace bude rozhodovat počet bodů dosažený v hodnocení podle daných technicko-ekologických kritérií. A protože očekáváme, že zájem o dotace bude mimořádný, otevřeme také zároveň tzv. projektový zásobník, do něhož se dostanou kvalitní projekty, na které nezbyde dostatek prostředků. Pokud se po schválení žádostí uvolní finanční prostředky, například vlivem podsoutěžení plánovaných částek, použijeme právě tyto finance na podporu dalších projektů ze zásobníku,“ upřesňuje ředitel Valdman.

Žádosti ve výzvě číslo 136 je možné podávat do 29. března 2019.

Zaměřeno na ochranu a péči o přírodu

Zbylou část z více než třímiliardového balíku peněz vyčlenilo ministerstvo na podporu péče o přírodu a chráněné oblasti. Všem obcím, městům či krajům, kde chtějí očistit chráněná území ve svých katastrech od starých skládek odpadů, nabízí až 85procentní dotaci v rámci výzvy č. 118. Starou skládkou se v tomto případě rozumí místo, kam byl odpad ukládán před rokem 1991. Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od 1. března do 1. července 2019.

Balíček dalších 5 dotačních výzev nabídne finance na rozmanitou škálu projektů. Podpora se týká například péče o vzácné druhy a stanoviště, posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení kvality prostředí v sídlech. Zaměřuje se na výsadbu lesních i nelesních dřevin, tvorbu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, revitalizaci vodních toků a jejich niv, řešení eroze nebo obnovu či zakládání sídelní zeleně.

Novinky v právě vyhlašovaných výzvách v oblasti ochrany přírody vypočítává ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) František Pelc: „Zásadní změnou v této prioritní ose je rozšíření podpory v oblasti zeleň v sídlech – i na obce pod 500 obyvatel. V oblasti podpory krajinných prvků byla zrušena povinnost zpracovávat komplexní studii pro protierozní opatření a nahrazena stručnějšími údaji v dokumentaci.“

Výzvy jsou otevřené všem subjektům bez omezení, a to do 31. října 2019. Výjimku tvoří pouze výzva č. 120, která je vyhrazena pro resortní organizace MŽP na péči o národně významná chráněná území a příjem žádostí bude probíhat až do 13. ledna 2020.

Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat u Státního fondu životního prostředí ČR (výzvy č. 118, 119, 120 a 136) a Agentury ochrany přírody a krajiny (výzvy č. 129, 130, 131, 132). Odkazy na dokumenty k výzvám najdete na www.opzp.cz/vyzvy.