Na ochranu přírody a krajiny jde 700 milionů

/ Aktuality

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) čtyři nové průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí. Jsou otevřeny pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Pro žadatele je připraveno celkem 700 milionů korun.

Na specifický cíl 4.1 je zaměřena výzva č. 129. V té jsou očekávány především projekty, které cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000 včetně budování návštěvnické infrastruktury. Specifický cíl 4.2 a výzva č. 130 jsou zaměřeny na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

Vyhlášená 131. výzva cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 132, směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od února do 31. října 2019, podané projekty budou vyhodnocovány průběžně.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít e-mailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.