Druhé kolo výzvy pro odstranění zbytků léčiv

/ Aktuality
Od dubna do června letošního roku mohli zájemci podávat své projektové náměty do výzvy „Trondheim“ zaměřené na realizaci pilotních opatření pro odstranění znečištění povrchových vod mikropolutanty v podobě zbytků léčiv. Žadatelé, jejichž projektové náměty získaly v prvním kole kladné stanovisko expertní komise, mohou od dnešního dne zasílat své žádosti o poskytnutí finanční podpory. Z prostředků Norských fondů je pro ně připraveno téměř 94 milionů korun.

Cílem výzvy Trondheim je otestovat na reálných provozech a polo-provozech pokročilé technologie i přírodě blízké procesy, kterými je možné aktivně snižovat znečištění odpadních, a následně i povrchových vod mikropolutanty v podobě zbytků léčiv. Zvláštní zaměření je ve výzvě kladeno na významné zdroje tohoto znečištění, kterými mohou být například nemocniční areály, domovy pro seniory či psychiatrické léčebny. Na produkci odpadních vod znečištěných zbytky farmak se však významnou měrou podílí také domácnosti, které spotřebovávají běžně dostupné léky.

„Výzva Trondheim není největší výzvou našeho programu, ale je bezesporu výzvou, která budí od počátku velký zájem na české i norské straně. Není tedy divu, že mnohé z projektů jsou připravovány ve spolupráci českých a norských organizací. Ačkoliv první zmínky o mikropolutantech pochází už z minulého století, významné pozornosti se tomuto typu znečištění dostává až v posledních letech. Pilotní výzva si klade za cíl otestovat různé cesty pro snižování koncentrací léčiv v našich vodách a pomoci najít nejvhodnější řešení do budoucna. Z tohoto důvodu bychom také rádi v následujících letech ve spolupráci s Norskou environmentální agenturou uspořádali mezinárodní odbornou konferenci, na které budou představeny nejen výstupy projektů výzvy Trondheim,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Do prvního kola výzvy bylo předloženo čtrnáct projektových námětů o celkové alokaci 199 milionů korun. Expertní komise, složená z odborníků z oblasti vodního hospodářství, doporučila do druhého kola dvanáct námětů, které se mohou ucházet o finanční podporu od 5,2 do 26 milionů korun. „Zájem o výzvu ze strany žadatelů jasně ukazuje, že téma znečištění vod mikropolutanty v současnosti zajímá soukromý i veřejný sektor. Mezi žadatele, kteří nám zaslali své projektové náměty, patří české vysoké školy, výzkumné organizace i soukromé společnosti, které pracují na vývoji nových technologií,“ shrnuje aktuální výsledky Petr Valdman.

Žádosti o podporu budou v rámci druhého kola přijímány prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky v termínu od 24. září 12:00 hod. do 24. listopadu 12:00 hod.