Jak správně zavést energetický management

/ Aktuality
Proč je důležitý komplexní přístup k přípravě projektů

V Česku bylo již zrenovováno mnoho veřejných budov, přesto je potenciál renovací stále velmi vysoký. Kromě rekonstrukcí je v plánu výstavba nových budov, škol, sportovních hal, akvacenter a dalších objektů. Společným jmenovatelem těchto projektů jsou budoucí provozní náklady. Komplexní přístup k přípravě projektů se vyplatí v obou případech.

Častým protiargumentem je nedostatek prostředků vyčleněných na investice do obnovy majetku. Pomůckou při plánování může být jednoduchý výpočet potřebných financí na prostou obnovu majetku. Uvažujme, že střední hodnota obnovy majetku je okolo čtyřiceti let. Rozložíme-li hodnotu majetku v aktuálních cenách do čtyřiceti let, vyjde nám přibližně částka, která by měla být každý rok investována do prosté obnovy.

Na základě zkušenosti z realizovaných projektů lze říci, že z dlouhodobého pohledu se vyplácí spíše strategie postupné realizace komplexních renovací objektů než dílčí renovace a opravy. S využitím dotačních příležitostí může být tato strategie dobře realizovatelná. O provozních nákladech jednotlivých projektů se přitom rozhoduje od počáteční fáze přípravy projektu.

Klíčová role energetického managementu

Energetický management může nedostatky při přípravě projektu kompenzovat za provozu pouze částečně. Proto je důležité, aby byl energetický management zaveden tak, aby vstupoval již do plánování a přípravy projektů. Několik zásad lze shrnout následovně:

nepodléhejte argumentaci „máme omezený rozpočet, a proto nelze provádět komplexní opatření“;
v rámci energetického managementu si nastavte procesy tak, aby se váš energetický manažer měl možnost vyjadřovat k investičním akcím již ve stadiu plánování;
energetická optimalizace projektu by měla být vždy upřednostněna před snahou o co nejjednodušší řešení.
Příprava projektové dokumentace

Kvalitní projektová příprava může ošetřit i případ, kdy není možné provést komplexní renovaci v jednom kroku, ale je potřeba ji rozdělit do více let. Doporučený postup a zásady při revitalizaci budov lze v kostce shrnout takto:

 • před zpracováním projektové dokumentace a energetického posudku proveďte energetickou optimalizaci projektu;
 • spolupracujte s konzultantem (např. v roli oponenta k dodavateli projektu), který má zkušenosti s realizací projektů v nejlepším (pasivním) energetickém standardu;
 • spolupracujte s projektantem, který má s revitalizací objektů v nízkoenergetickém či pasivním standardu již zkušenosti, protože lze říci, že záleží na každém detailu již při tvorbě projektu;
 • společně s konzultantem a projektantem nastavte kvalitativní požadavky pro výběr dodavatele včetně způsobu zajištění kontroly kvality;
 • připravte projekt na budoucí opatření: není-li například možné realizovat venkovní stínění současně s okny či fasádou, vytvořte podmínky pro dodatečnou montáž; existuje-li možnost instalace střešní fotovoltaické elektrárny a není-li možné ji realizovat s renovací objektu, vytvořte podmínky tak, aby nebyla omezena či vyloučena realizace v budoucnu atp.
Výběr dodavatele, realizace, předání stavby a uvedení do provozu

Při přípravě zadávací dokumentace zvažte, zda nevyužít metodu Design&Build. Tento způsob zadávání sice klade vyšší nároky na definování funkčních parametrů díla, ale významně usnadňuje celý proces výstavby, kdy dodavatel využívá ověřených projekčních dodavatelů.

Následuje shrnutí doporučených postupů od výběru dodavatele do převzetí díla:

 • nepodceňujte dohled nad provedením stavby, na TDI vyčleňte dostatečný rozpočet a pečlivě vyberte firmu či osobu, která má podobné zkušenosti jako konzultant při přípravě PD;
 • v rámci výběrového řízení na realizační firmu trvejte na podmínkách kvality a tepelně-technických vlastností izolantu a otvorových výplní jako na základních kvalifikačních předpokladech;
 • kontrolu kvality smluvně zajistěte provedením testu průvzdušnosti (blower-door test); test lze uplatnit i v případě renovací, pouze se zvolí vhodná požadovaná hodnota testu;
 • trvejte na vyregulování otopné soustavy jako součásti dodávky stavebních prací;
 • trvejte na dodání všech provozních manuálů, proškolení pro jednotlivá zařízení, případně provozního řádu budovy;
 • po předání objektu provádějte trvalý energetický management
Doporučení na závěr

V krátkém textu nelze postihnout všechny detaily a zkušenosti s realizací komplexních projektů, ale jelikož nejlepším vzorem je příklad někoho, kdo si jí prošel, kontaktujte kolegy a informujte se na projekty, z nichž mnohé byly podpořeny z OPŽP.

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., PORSENNA, o. p. s., (redakčně upraveno)