Jak se chovat ekologicky. Dotace podpoří osvětu

/ Aktuality
Jak ekologicky topit, neplýtvat potravinami nebo nevytvářet odpady v běžném životě, to jsou jen některá z témat, jejichž aktivní komunikaci podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

V nové dotační výzvě nabídne celkově 10 milionů korun na informační kampaně, které se zaměří na ochranu ovzduší, klimatu nebo předcházení odpadů a současně přispějí k zapojení ochrany přírody a životního prostředí do běžného života lidí.

Zájemci se mohou ucházet v termínu od 2. do 30. září tohoto roku o příspěvek ve výši 2 až 5 milionů korun. Dotace může uhradit až 85 procent z celkových výdajů na uspořádání osvětových kampaní, motivačních soutěží, informačních a podobných projektů.

Základní podmínkou pro získání dotace je, aby kampaň vhodným způsobem oslovila a popřípadě i zapojila co nejširší veřejnost celé České republiky. Zároveň musí jednoduše a srozumitelně komunikovat jedno z aktuálně nejdůležitějších témat týkající se čistoty ovzduší, ochrany klimatu nebo nakládání s odpady:

a) čisté ovzduší

– jak topit úsporně a ekologicky

– snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla

b) ochrana klimatu

– stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu

– udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami

c) nakládání s odpady

– podpora a propagace bezobalového nakupování

– předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retailu a gastronomie

Dotační výzva je vyhlášena pod číslem 3/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí. Jedná se o dvoukolovou soutěžní výzvu, to znamená, že zájemci nejprve podají na Státní fond životního prostředí ČR projektové náměty s popisem záměru kampaně a z nich budou následně vybrány k podpoře pouze nejkvalitnější projekty, které nejlépe naplní kritéria výzvy. Po schválení podají úspěšní žadatelé žádost o podporu prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP.

Příjem námětů probíhá od 2. do 30. září 2019 a podat jej může jakákoliv právnická osoba s výjimkou politických stran. Podpořené projekty nesmí generovat zisk a musí být uskutečněny konce roku 2022.

Výzva na podporu osvětových kampaní doplňuje sérii dotačních titulů, které se zaměřují na ekologicko-výchovné výukové programy, vzdělávání pedagogů a vybavení pro environmentální výchovu. Jedná se v pořadí o druhou dotační výzvu, která míří čistě na osvětu o ochraně životního prostředí. V první výzvě, vyhlášené v roce 2017, obdržel Fond 28 žádostí s celkovou požadovanou částkou 58 milionů korun. Z nich podpořil deset projektů s podporou ve výši 21 milionů korun. Konkrétně se jednalo například o celorepublikově známou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko nebo soutěž Adaptační opatření roku, která hledá a oceňuje chytrá řešení v oblasti adaptace na změnu klimatu.