Kvůli „značkové specifikaci“ přicházejí zadavatelé o dotace

/ Aktuality
Zadavatelům veřejných zakázek, kterým byla přiznána podpora z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), nemusí být následně vyplaceny statisíce korun z přiznané dotace kvůli porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Jedním z častých pochybení v zadávacím řízení je neoprávněné užití tzv. značkové specifikace, kterou se rozumí užití přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu při stanovení technických podmínek. V zadávací dokumentaci mohou být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), pro účastníky výběrového řízení stanoveny technické podmínky, které musí každá nabídka splňovat. Tyto podmínky však nesmí být vymezeny v rozporu s ust. § 6 ZZVZ, upravujícím zásady, kterými je zadavatel povinen se řídit při všech činnostech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Právě v neoprávněném užití tzv. značkové specifikace je spatřováno porušení zásady zákazu diskriminace upravené ve shora zmíněném ustanovení.

V naprosté většině případů již samotným užitím odkazu na konkrétní výrobky nebo výrobce v zadávací dokumentaci je zásada zákazu diskriminace porušena a poskytovatel dotace má v takovém případě povinnost část dotace odejmout. Dle rozhodnutí Evropské komise z roku 2019 pak může být korekce (částka, o kterou je dotace zkrácena) za užití značkové specifikace stanovena ve výši 10 % z části dotace použité na financování předmětné zakázky; poskytovatel však může u méně závažných případů korekci snížit i na 5 %. Každoročně takto o část své dotace zbytečně přijdou desítky zadavatelů, přičemž u větších projektů se výše korekce může pohybovat i v řádech milionů.

Nutno podotknout, že uvedený zákaz užití značkové specifikace není absolutní a za dodržení stanovených podmínek lze připustit i výjimky. Takový postup ovšem musí být vždy odůvodněn předmětem veřejné zakázky nebo skutečností, že technické podmínky nemohou být bez užití odkazů vymezeny dostatečně přesně a srozumitelně. Zadavatel musí současně vždy u každého užitého odkazu připustit i alternativní řešení, je-li technicky a kvalitativně srovnatelné.

Oprávněné užití odkazů na určité výrobky či dodavatele je omezeno na úzký okruh velmi specifických případů, u nichž by obecný popis v zadávací dokumentaci nebyl dostačující. V praxi se takové projekty v rámci OPŽP s ohledem na realizovaná opatření běžně nevyskytují. Všichni zadavatelé by proto měli být obezřetní při uvádění názvů konkrétních výrobků nebo výrobců, aby nakonec část nevyplacené dotace nemuseli doplácet z vlastních zdrojů.

V případě, že se i přes výše uvedené skutečnosti domníváte, že užití odkazu na konkrétní výrobek nebo výrobce je nezbytně nutné, je vhodné váš případ nejprve projednat s pracovníky Státního fondu životního prostředí ČR.