Na ochranu před povodněmi půjde další půl miliarda korun

/ Aktuality

Klimatickou změnu doprovází extrémy počasí, na jejichž vliv se ČR systematicky připravuje. Mezi největší problémy v důsledku klimatické změny patří povodně a jejich ekonomické a sociální dopady. Stát se systematicky a věnuje protipovodňové ochraně od devadesátých let podporou nejrůznějších protipovodňových opatření v obcích a krajině.

„Konkrétně MŽP na ochranu před s intenzivními přívalovými dešti a vydatnými lokálními srážkami letitě nabízí obcím dotační tituly. Jejich prostřednictvím se věnujeme jak tzv. měkkým opatřením, tedy lokálním varovným a výstražným systémům, ale zejména komplexním přírodě blízkým protipovodňovým opatřením, která výrazně zadržují vodu v krajině a pomáhají tak i v adaptaci naší krajiny na období sucha. Aktuální půlmiliardová výzva to jen potvrzuje,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Z čerstvě vypsané dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 půjde 500 milionů z evropských fondů na projekty přírodě blízkého charakteru, které zajistí povodňovou ochranu zastavěného území. Peníze se využijí na úpravy koryt vodních toků, které zajistí zvýšení jejich retenčního potenciálu či lepší rozliv vody v případě povodně do přírodních niv. S dotací mohou obce také realizovat výstavbu, modernizaci či obnovu vodních děl, která slouží protipovodňové ochraně. Mohou tak vzniknout nové ochranné suché a retenční nádrže či poldry, které zadrží zvýšené množství vody. Podporu je možné získat i na budování bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla.

Žádosti o dotace je možné podávat od 25. října 2021 do 31. ledna 2022. Výše podpory se liší dle podporované aktivity, pohybuje se v rozmezí od 30 do 95 procent celkových způsobilých výdajů.

Dotace jsou otevřené široké škále subjektů, od obcí po fyzické osoby. Organizační složky státu si mohou navíc požádat o dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Pro obce a města se tato možnost již také brzy otevře, a to v rámci připravované výzvy financované z Národního plánu obnovy, která by měla být vyhlášena v průběhu letošního listopadu.