Norské fondy se rozjíždějí. Je tu výzva Trolltunga

/ Aktuality

Obě země, Norsko i Česko, se potýkají v oblasti ochrany životního prostředí s řadou výzev, které lze řešit ve vzájemné spolupráci. Ať je to klimatická změna, znečištění ovzduší, zatížení vodstva mikropolutanty či úbytek biodiverzity, vzájemná výměna a sdílení zkušeností v těchto oblastech jsou pro obě strany přínosné a již v předchozích obdobích byly velmi oceňovány.

„Na tyto úspěchy chceme jako nový zprostředkovatel Norských fondů navázat a s pomocí prostředků z Bilaterálního fondu partnerství norských a českých institucí v oblasti ochrany životního prostředí účelně rozvíjet,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Na bilaterální iniciativy je vyčleněno v rámci první výzvy programu Životní prostředí 2,6 milionu korun (100 000 EUR). Výzva čerpá prostředky z tzv. Bilaterálního fondu, který se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce mezi Českem a Norskem. Cílem tohoto podpůrného nástroje, jež vznikl v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021, je podpořit rozvoj nových pracovních kontaktů, prohlubování stávající spolupráce či vytváření sítě pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí.

Finanční prostředky pomohou například uhradit vzdělávací stáže, aktivní spolupráci na přípravě mezinárodních konferencí či organizaci přípravných setkání českých a norských partnerů pro realizaci budoucích projektů v rámci Norských fondů. Prostředky je možné využít i ke sběru dat a zpracování zpráv, studií a publikací včetně jejich prezentace, dále na propagační kampaně, výstavy a materiály se společnými tématy obou zemí.

Výše podpory se pohybuje od 26 do 390 tisíc korun podle zaměření a rozsahu aktivity. Výhodou je, že dotace pomůže žadateli pokrýt veškeré náklady na iniciativu, tedy 100 procent způsobilých výdajů. Podmínkou pro získání podpory z Bilaterálního fondu je existence norského partnera a vazba iniciativy na ochranu životního prostředí,“ upřesňuje Petr Valdman s odkazem na specifikaci podmínek v textu dotační výzvy. Dalším specifikem Bilaterálního fondu je kromě výše grantu také jednodušší systém pro podávání a vyhodnocování žádostí o podporu.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 3. července až do vyčerpání alokace přes online formulář v sekci „Calls for Proposals“ na webu bf.sfzp.cz, který se věnuje výhradně bilaterální spolupráci v rámci programu Životní prostředí. Podmínkou k podání žádosti je registrace obou partnerských subjektů, českého i norského, do webové partnerské databáze. O příspěvek mohou žádat veškeré subjekty a organizace založené v Česku nebo Norsku jako právnické osoby. Žadatelem nemůže být fyzická osoba.

Oblast životního prostředí je v aktuálním programovém období Fondů EHP a Norska jednou z prioritních oblastí, do které míří největší část prostředků z celkových 5 miliard korun určených pro Českou republiku. Zhruba 800 milionů korun pomůže financovat inovativní řešení v ochraně ekosystémů, monitoring znečištění ovzduší, aplikaci pilotních opatření v boji proti znečištění vodních toků zbytky léčiv či zmírňování negativních projevů změny klimatu v sídlech.

Další informace

1. výzva Bilaterálního fondu NF „Trolltunga“