Opravený rybník Lužný chrání před povodněmi a posiluje biodiverzitu

/ Úspěšné projekty
Rybník Lužný je součástí vodárenské soustavy, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí tisíciletou vodu.

Oprava největšího rybníku vodárenské soustavy Pístovské rybníky vyšla na více než 18 milionů korun a většinu nákladů pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí. Rybník Lužný má díky rekonstrukci upravenou a zatěsněnou návodní stranu hráze, nové výpustné zařízení i kapacitnější bezpečností přeliv. „V případě povodní je tak schopen udržet stoletou a zpomalit tisíciletou vodu,“ upozornil první náměstek primátora Radek Popelka.

Podle něj byla rekonstrukce nezbytná. Pod hrází vznikaly průsaky a zamokření bylo patrné i po celé hrázi až k její koruně. Protože rybník Lužný je pro Jihlavu strategický, muselo to město řešit. „Vzhledem k silně podmáčenému podhrází se nám při opravě potvrdilo to, co jsme předpokládali. Hráz byla vybudována na již podmáčeném území. Podzemní prameny, které se při rekonstrukci odkryly, jsme svedli do výustí a dále do toku,“ vysvětlil Radek Popelka.

Díky správnému hospodaření a udržování dobré kvality vody je rybník Lužný navíc vhodným místem pro výskyt vzácných druhů. „Ještě před opravou se tam uskutečnil biologický průzkum, který ukázal zejména výskyt kriticky ohroženého rdestu trávolistého a velevruba malířského. To nás utvrzuje v tom, že se o rybníky staráme správně,“ myslí si náměstek Radek Popelka.

Vodárenská soustava Pístovských rybníků se skládá z pěti vodních ploch: Vodárenského rybníku a rybníků Kalný, Lukáš, Silniční a Lužný. Soustava má pro Jihlavu strategickou polohu. V minulosti se z nich dokonce čerpala voda samospádem až na bývalé tržiště v ulici Benešova. „S hladinami rybníků neustále manipulujeme tak, aby v případě větších dešťů soustava zadržela co největší objem přívalu vody. Pokud by se rybníky přelily, zaplavily by celé území pod nimi. Ohrozily by až pět tisíc lidí a samozřejmě jejich majetek. Proto byla rekonstrukce Lužného nutná. V budoucnu bychom chtěli opravit i zbytek ze soustavy rybníků,“ upozornil Radek Popelka.

Kromě toho, že soustava Pístovských rybníků chrání Jihlavu před povodněmi, je i důležitým záložním zdrojem pitné vody. Například v roce 2018, kdy v hubenovské nádrži nebyl kvůli suchu dostatek vody, podílela se soustava Pístovských rybníků na posílení dodávek.

O celou soustavu se už několik let starají pracovníci Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Jihlava. „Mimo jiné regulujeme hladinu rybníků. Kontrolujeme, zda v nich nedochází k mimořádnému úhynu ryb nebo zda nejsou vody rybníků kontaminované. Udržujeme průjezdnost příjezdových cest a funkčnost přelivů a staráme se o hráze a koryta,“ vyjmenoval část povinností Milan Šustr, mistr úpravny vody Hosov a vedoucí centrálního vodárenského dispečinku.

V první dekádě tohoto tisíciletí byly v rybníce Lužný nalezeny rozsáhlé porosty vzácných vodních rostlin a rybník se stal pro svou výjimečnost Evropsky významnou lokalitou zaměřenou právě na ochranu společenstev vodních rostlin. Mezi nimi byl významně zastoupen kriticky ohrožený rdest trávolistý a Lužný rybník byl i jediným místem Vysočiny, kde rostl ohrožený rdest uzlinatý.

Bohužel kvůli zcela nevhodnému rybářskému využití nádrže v průběhu posledních patnácti let cenná vegetace téměř zmizela. Kalná voda s vysokou rybí obsádkou byla také nepříznivým prostředím pro výskyt a rozmnožovaní vodního ptactva, žab, čolků a řady dalších drobných živočichů vázaných na vodní prostředí.

Po rekonstrukci byly vytvořeny dvě přechodné tůně v zadní části rybníka a už tyto drobné vodní plochy poodkryly v průběhu letních měsíců obrovský potenciál k obnově cenné vegetace. Tůně jednoduše naznačily, jak by se choval celý rybník, pokud by nebyl zatížen nevhodnou a naddimenzovanou rybí obsádkou.

Rybník byl po napuštění ponechán bez rybí obsádky, aby došlo ke stabilizaci vodního ekosystému. Pozorovat kvalitu vody a vývoj biologické rozmanitosti v jarních a letních měsících uplynulého roku bylo úchvatné: po celou dobu sledování, tedy od dubna do září, měla voda v nádrži průhlednost často přesahující 2 metry hloubky. Bylo zde zaznamenáno celkem jedenáct druhů vodních rostlin, z toho čtyři patří mezi vzácné a ohrožené druhy. To je situace, kterou v rybničních ekosystémech na našem území už v podstatě neznáme. Zejména rozsáhlé porosty kriticky ohroženého rdestu trávolistého lze označit za unikátní v rámci celého Česka. Na absenci ryb ale pozitivně zareagovaly nejen rostliny. Na lokalitě, kde bylo před rekonstrukcí dosti obtížné potkat čolka nebo žábu a úspěšné rozmnožování obojživelníků bylo jen dílem šťastné náhody, bylo v roce 2023 zaznamenáno sedm druhů těchto živočichů, včetně velmi vzácného skokana ostronosého.

Podobně zareagovali i vodní ptáci: z ornitologicky nezajímavého území se rázem stala ornitologicky mimořádně atraktivní lokalita, která se zařadila k nejvýznamnějším lokalitám v Kraji Vysočina. Nejlepším příkladem je početnost potápky malé, kterou můžeme považovat za vhodný indikační druh pro rybníky s vysokou průhledností vody. Na začátku září bylo na Lužném rybníce zaznamenáno 41 potápek malých, přičemž se jednalo o několik rodinek vodících mláďata, které zde úspěšně vyhnízdily.