V Kozlanech ve vyprahlé krajině obnovili rybník a mokřady

/ Úspěšné projekty
Obec Kozlany v Jihomoravském kraji úspěšně vrací vodu do krajiny. Revitalizace údolní nivy Rostěnického potoka je jejím dalším úspěšným projektem.

Jak popisuje starosta Kozlan Karel Pospíšil, obec se nachází v oblasti s intenzivním zemědělským hospodařením na velikých lánech. Jedinými dvěma přirozenými toky v katastru obce jsou Rostěnický potok a potok Runza. Donedávna neměly Kozlany kromě malé vodní nádrže žádnou vodní plochu. „V devadesátých letech minulého století obec poblíž soutoku Rostěnického a Bohdalického potoka vybudovala rybník o výměře asi půl hektaru. Ten neskutečně pozitivně oživil krajinu. Já si z dětství pamatuji vyprávění našich babiček a dědečků, že právě kolem Rostěnického potoka byly v minulosti louky a mokřady, které však vzaly za své při rozvoji zemědělské velkovýroby, kdy docházelo k odvodnění pozemků,“ popisuje starosta Karel Pospíšil.

Postupem času se však odvodňovací drenáže meliorace zanášely a opět docházelo k podmáčení půdy, kterou již zemědělci nemohli obdělávat. Proto se při zpracovávání územního plánu obce Kozlany začalo uvažovat o dalších vodních plochách kolem potoka. „Od roku 2014 se v krajině začalo negativně projevovat sucho a byla stále větší snaha o zadržování vody v krajině. Proto byl zpracován projekt Revitalizace údolní nivy Rostěnického potoka,“ popisuje starosta.

Projekt byl rozčleněn na stavební projekty, počítalo se s vybudování rybníka na místě, kde kdysi údajně rybník také býval. Jako další měly vzniknout tůně a mokřady včetně biocentra. „Již v průběhu hloubení nádrže se objevovalo poměrně velké množství spodní vody, která po dokončení díla do značné míry řešila i naplnění rybníka. V době velkého sucha v roce 2018 voda v Rostěnickém potoce po několik měsíců vůbec netekla, ale nový rybník měl i přes pokles hladiny asi o 60 cm vody dostatek, a to díky zmiňované spodní vodě. V roce 2018 jsme na katastru obcí Kozlany a Bohdalice, ale na pozemcích, které jsou všechny ve vlastnictví obce, vybudovali krásné tůně a mokřady,“ vysvětluje Karel Pospíšil.

V Kozlanech jsou na novou část krajiny hrdí. „V současné době vnímají občané, a to nejen z naší obce, nový rybník velmi pozitivně a můžeme říct, že se jedná o jeden z velmi zdařilých a dobře hodnocených projektů, které obec ke spokojenosti většiny lidí realizovala. Jak jsem již uvedl, i vlastníci nebo pachtýři pozemků, na kterých zemědělsky hospodařili a které měli prodat nebo přenechat pro stavbu rybníka, byli opravdu velmi vstřícní a hledali řešení, jak obci co nejlépe vyhovět a pomoct s realizací záměru,“ neskrývá starosta radost.

Obec na ploše asi dvou hektarů kolem vodní nádrže rovněž vysázela stromy a keře, což pomohlo rybník ještě více zvýraznit jako významný krajinný prvek. „Dovolím si tvrdit, že nově vybudovaný rybník i zeleň vysázená kolem něj zcela určitě zlepšily ráz krajiny v lokalitě, což je vidět i na počtu lidí, kteří sem velmi rádi chodí na vycházky. Zejména v mokřadech a v keřovém porostu kolem nich se objevují ptáci i živočichové, kteří na rozpálené zemědělské půdě nikdy vidět nebyli. Od jara do podzimu zde byl pár labutí, divoké kachny, opakovaně byl zaznamenán i výskyt ledňáčka říčního,“ popisuje proměnu Karel Pospíšil.

Kozlany při obnově krajiny využívají dotace z Operačního programu Životní prostředí. Koncem roku také na ploše dvou hektarů vysázeli další lokální biokoridor.