Zachraňme sýčka, jinak brzy vyhyne

/ Úspěšné projekty
Sýček obecný je na tom bledě, počet těchto ptáků se stále snižuje. Pomoci mu má záchranný program, jehož část je financována z Norských fondů.

Sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy ptáků v Česku. Ještě na začátku minulého století byla tato drobná sovička široce rozšířeným druhem, a dokonce nejběžnější sovou s velikostí populace čítající několik tisíc až desítek tisíc párů. „Především během posledních 60 let byl ale zaznamenán výrazný populační pokles sýčka. Jen v rozmezí let 1985–2003 populace poklesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v následujících letech. V současné době se jeho celková populace na území Česka odhaduje na méně než 100 párů,“ vysvětluje Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a spoluautor záchranného programu.

Dodává, že hlavním důvodem dramatického úbytku sýčka obecného je intenzifikace zemědělského hospodaření a s ní úzce spojené změny ve struktuře krajiny. V zemědělské krajině s velkými a intenzivně obhospodařovanými lány, kde je i nedostatek různých extenzivně obhospodařovaných lučních porostů a pastvin či krajinných prvků, jako jsou polní meze, větrolamy, travnaté pásy či biopásy, sýček nenajde dostatek hnízdních ani loveckých stanovišť. U malých a izolovaných populací pak mohou být pro sýčky kritické i další faktory jako na sníh bohaté zimy, nedostatečná nabídka bezpečných míst pro hnízdění, vysoká míra predace, kontaminace prostředí biocidy či úmrtí sov v různých technických pastech, kterými jsou komíny, roury či vodní nádrže.

Cílem projektu Zachraňme sýčka je komplexní realizace opatření pro záchranu sýčka, které by měly zajistit příznivé podmínky pro zachování a rozvoj populace sýčků v Česku. Největší význam mají nyní cílená opatření, která jsou soustředěna do oblastí s výskytem tohoto druhu. „Proto se v prvním kroku zaměříme na každoroční detailní mapování rozšíření sýčků v celém Česku, kam pak budeme směřovat naší aplikovanou ochranu. Zejména se zaměříme na podporu bezpečného hnízdění, ve spolupráci se zemědělci na zajištění vhodného hospodaření v okolí hnízdišť sýčků a v neposlední řadě na zabezpečení všech technických pastí, kde nyní zbytečně hyne až třetina populace sýčků,“ vyjmenovává Martin Šálek.

Ve spolupráci se správci silničních komunikací je potřeba upravit načasování sečení okrajů silnic, aby se minimalizovalo riziko kolize sýčků s dopravními vozidly. „Velice důležitým cílem našeho projektu je i osvětová činnost a komunikace mezi jednotlivými subjekty participujícími na záchraně sýčků, protože jen dobrou spoluprací mezi všemi partnery můžeme docílit efektivní ochrany zranitelné populace sýčků. Dopad a efektivita jednotlivých opatření budou průběžně monitorovány a následně budou opatření upravována tak, aby bylo dosaženo maximálního ochranářského efektu,“ uzavírá Martin Šálek.