Biocentrum v Tomíkovicích slouží přírodě i rekreaci

/ Úspěšné projekty
V Tomíkovicích na Jesenicku vybudovali lokální biocentrum. Jeho součástí je také nová vodní plocha.

O biocentru se uvažovalo již dříve. „Za záměrem vybudovat lokální biocentrum v Tomíkovicích stál dnes již zesnulý starosta obce Bernartice pan Mojmír Michálek. Město Žulová získalo pozemky, na kterých biocentrum stojí, v rámci pozemkových úprav do vlastnictví. Bylo nám líto tento záměr opustit, navíc když již bylo vydáno stavební povolení,“ popisuje starosta města Žulová Radek Trsťan.

Město Žulová se tak rozhodlo odkoupit od obce Bernartice všechny náležitosti týkající se stavebního povolení. Poté nechali vypracovat novou projektovou dokumentaci a koupili část pozemku od Povodí Odry. Celou stavbu se nakonec podařilo realizovat ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem v Jeseníku, kterému se podařilo získat dotaci z Národního plánu obnovy. Akce začala v dubnu 2023 a dokončena byla v říjnu 2023, investice činila celkem 30 milionů korun.

Hlavním záměrem projektu bylo zachytit vodu v krajině s dvojím cílem: posílit biodiverzitu a zvýšit ochranu proti erozi a povodním. Očekává se, že tato opatření přinesou také vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek. Tato iniciativa představuje významný krok k udržitelnějšímu a odolnějšímu prostředí, které lépe zvládne výzvy, jež přináší nevyzpytatelná povaha současného klimatického dění.

Lokální biocentrum Tomíkovice, část obce Žulová, je realizace protipovodňové stavby formou přírodě blízkých opatření. Nová vodní nádrž je obtočná. Je napájena z meliorací a v případě větších průtoků ve Vojtovickém potoce i z něho. Při revitalizace toku a založení mokřadu bylo vybudováno celkem devět tůní. Dále byla provedena výsadba a vegetační úpravy, tedy dřeviny a zatravnění okolních ploch. Jsou zde patrné významné okolní mokřady.

Vodní nádrž má při běžném nadržení výměru 9,5 ha a kapacitu 94 800 m3, při maximálním nadržení má výměru 10 ha a kapacitu 104 800 m3. Nádrž je doplněna mokřadem o velikosti 3,1 ha s devíti tůněmi o výměře vodní plochy 0,91 ha. S příkopy přivádějícími a odvádějícími vodu do nádrže je výměra celé vodohospodářské části 14,1 ha. Nádrž je doplněna o výsadby stromů, keřů a zatravnění na celkové ploše 15 ha. Travnaté části jsou doplněny o tzv. plazníky a broukoviště, které poskytují úkryt drobným plazům a hmyzu a bylo zde vysázeno 270 nových stromů.

Vodní plochy mají pozitivní vliv na ochlazování prostředí. Vyskytují se na nich rozličné druhy obojživelníků, vodních ptáků, pěvců i dravců, žijí zde zvěř srnčí a zaječí a mnoho dalších. Okolní louky a mokřady umožňují růst bylin. Také se tu vyskytuje množství hmyzu, především různé druhy chráněných motýlů (modrásci, okáči apod.).

Biocentrum je obklopeno loukami a remízky, které jsou tvořeny smíšeným stromovým a keřovým porostem, v němž hnízdí mnoho druhů ptáků. Na okolních loukách stojí za zmínku hnízdiště čejek chocholatých, právě mezi biocentrem a Kaní horou.

Biocentrum je přístupné po silnici z Bukové do Tomíkovic, je tam vybudováno parkoviště a zpevněná cesta k odpočinkovému altánu. Od biocentra je krásný výhled na Rychlebské hory a především na Boží horu s kostelem Panny Marie Bolestné s křížovou cestou, který se tyčí nad městem Žulová.

Očekává se, že tato opatření nejenže posílí ochranu životního prostředí, ale také zlepší stabilitu území vůči povodním a erozi, což bude mít pozitivní dopad na místní biodiverzitu. Navíc se předpokládá zlepšení mikroklimatických podmínek a zvýšení estetické hodnoty krajiny.

„Nově vybudované vodní dílo a jeho okolí zapadá do zdejší krásné krajiny. Věříme, že se stane vyhledávaným místem k odpočinku a rybaření. Rozhodli jsme se, že lokální biocentrum ponese název podle zesnulého starosty Bernartic: Mojmírův rybník,“ říká starosta Žulové Radek Trsťan.