Svoz odpadu door-to-door

/ Zahraničí a technologie
Žijeme v době chytrých řešení a ta se nevyhýbají ani takovému oboru, jako je odpadové hospodářství. Využívá jich také systém svozu odpadu door-to door, ke kterému přistupuje více a více obcí i u nás v Česku.

Jedním z důvodů, proč se k systému svozu odpadků door-to-door začíná uchylovat stále větší množství obcí u nás i ve světě, jsou nové legislativy v oblasti životního prostředí a s nimi spojená avizovaná omezení skládkování komunálních odpadů, zvýšení cen svozu a likvidace komunálních odpadů, ale zároveň i skutečnost, že na zavedení systému je možné získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Každý třídí u sebe doma

Princip systému svozu odpadů door-to door spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Tento způsob sběru je možné řešit formou pytlů nebo barevných popelnic. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových, případně QR kódů. Prostřednictvím přečtení tohoto kódu přes mobilní telefon dojde k přihlášení k účtu. Výhodou tak je, že díky takovému systému je možné vést evidenci pro jednotlivé domácnosti a tak mít přehled o konkrétních tocích odpadů. Na základě toho je pak možné určit slevy na poplatku pro konkrétní domácnost.

Obyvatelé obcí a měst, které systém door-to-door využívají, se shodují, že od doby, kdy mají popelnice na recyklovaný odpad přímo u domu, se zlepšila celková recyklační morálka jejich domácností a mají zkušenost s tím, že správnou recyklací může člověk navíc prodlužovat jednotlivé rozestupy svozů. Množství směsného odpadu díky tomuto systému kleslo a ukazuje se také, že systém funguje i v lokalitách, kde se předtím netřídilo.

„Jedná se o adresný systém třídění a svozu separovaného odpadu přímo od jednotlivých domácností osvědčený v mnoha obcích Česka. V Komárově jsme zavedli variantu třídění do plastových pytlů, která je v našich podmínkách ekonomičtější oproti jinde též využívané variantě třídění do plastových nádob, popelnic. Občan, který má zájem o pytlový sběr, svou domácnost zaregistruje na podatelně Úřadu městyse. Zde mu jsou vydány QR kódy a pytle, žluté na plast a modré na papír, určené pro shromažďování tříděného odpadu. Stejné QR kódy platí po celou dobu účasti v pytlovém sběru. Na vyžádání je mu vygenerován přístupový kód do aplikace systému, kde si může kontrolovat, zda jsou jeho pytle se separovaným odpadem řádně zaevidovány či zda byla v třídění nahlášena závada.

Po řádném naplnění pytlů je občan označí příslušným QR kódem a večer před svozem nebo v den svozu do osmi hodin je umístí před dům. Při svozu pracovníci načtou do systému všechny vytříděné pytle se separovaným odpadem a zaznamenají případné závady. Těmi se rozumí malá naplněnost pytle, kdy odpadky nejsou sešlapány, špatné třídění, když pytle obsahují něco, co do nich nepatří, nebo neuzavřené, nezavázané pytle, z kterých se odpad může vysypat. Co do pytlů na separovaný odpad patří a co ne, se občané mohou dočíst na webových stránkách obce. Správně naplněný pytel plastu by měl vážit od 2,5 do 4,5 kg, v ideálním případě 3,5 kg, pytel papíru 5–10 kg, ideálně 7,5 kg.

Pytlový sběr má za cíl zvýšit podíl tříděného odpadu v celkové produkci směsného komunálního odpadu v Komárově a tím snížit náklady na svoz a likvidaci odpadu pro domácnosti i městys a dále snížit přeplněnost a nepořádek kontejnerových stání. Pytlový sběr tříděného odpadu je způsobem, jak zkrátit docházkovou vzdálenost v místech, kde občané mají kontejnery na tříděný odpad daleko. Jedná se také o možnost, jak pomocí bonusů odměňovat občany za vzorné třídění a efektivní snižování objemu směsného komunálního odpadu,“ uvádí na svých stránkách středočeská městys Komárov.

Door-to-door umožňuje lepší nakládání s odpadem, ale je třeba zvážit, zda se obci vyplatí

Výsledkem systému door-to-door je větší objem kvalitnějšího vytříděného odpadu. S tím jde pak přirozeně ruku v ruce i mnohem menší množství směsného komunálního odpadu. Díky systému door-to-door je tedy možné snížit množství odpadků ukládaných na skládku a naopak zvýšit objem recyklovaného odpadu. Je ale potřeba všechno dobře analyzovat a zhodnotit, aby se obci takový systém vyplatil. Může se totiž stát, že pro tak velké množství vytříděného odpadu se nenajde využití – a to je celkem časté – a celý proces obecního sběru, svozu a likvidace odpadů se prodražuje. Pokud se obec pro systém door-to-door rozhodne, je nutné, aby se hned v počátku ubezpečila, že má všechny potřebné informace. Je potřeba vše důkladně propočítat, aby například počet svozů odpovídal potřebám, neboť neefektivní nastavení svozů vede ke zvýšení celkových nákladů. Když je systém naopak dobře nastavený, může pro obce představovat opatření, jak zamezit možnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu.

Pokud se obec rozhodne pro systém třídění door-to-door, je potřeba zvážit všechny jeho aspekty ještě před jeho spuštěním: spočítat, o kolik se zvednou náklady na svoz, jak se změní frekvence svozu a o kolik se změní hmotnost odpadu. Je nutné zamyslet se, zda má pro obec například smysl očipovat popelnice a vážit odpad, aby vše bylo kontrolovatelné, nebo by pro ni byl vhodnější jiný systém monitoringu. Při rozhodování musí obec vycházet ze základu svého fungování a zjistit, zda lze systém svozu odpadu přenastavit tak, aby se zlepšil, jestli je to ekonomické a zda taková změna vůbec zapadá do strategie obce. Vědomé a informované rozhodování každou obec lépe připraví na případné zavedení zcela nového systému, bude mít jasno v tom, kde náklady ušetří a kde vzrostou. Pak je možné najít kompromis mezi pohodlím, efektivitou, ekologií a udržitelností z pohledu nákladů. „S naším týmem je možné postavit chytrou strategii, která umožní zavést měření výsledků, nastavení jasných cílů, harmonogram implementace, kontrolu a monitoring realizace a měření včetně vyhodnocení a korekcí strategie,“ nabízí Aleš Choustka z poradenské společnosti Obcejinak.cz.