MŽP směruje 13,5 milionu do projektů na adaptaci na klimatickou změnu

/ Aktuality

Finanční podpora Ministerstva životního prostředí pro rok 2019 míří na neinvestiční projekty se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu nebo na environmentální vzdělávání.

Žádosti v rámci právě vyhlášené výzvy na projekty v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje mohou nevládní neziskové organizace podávat od 1. října do 29. října 2018.

„Mezi aktivity, které chceme podpořit, patří například péče o cenné biotopy, zachování krajinného rázu, péče o remízky a další drobné krajinné prvky, ale i revitalizace keřových porostů, sadů, polních cest nebo stromořadí. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a na boj se suchem. V oblasti vzdělávání podporujeme výukové programy pro sociálně a jinak znevýhodněné cílové skupiny. V rámci právě otevřené výzvy preferujeme projekty s jasnými výstupy a vysokým podílem dobrovolnické práce u neziskových organizací,“ upřesňuje Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

O dotace na realizaci konkrétního projektu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje právně vedené jako spolek či pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba.

Podmínkou je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 procent rozpočtu projektu. Každá organizace může požádat o podporu nejvýše tří projektů. Minimální výše dotace je 30 000 Kč a maximální 200 000 Kč na jeden projekt. Příjem žádostí končí 29. října 2018. Rozhodující je datum doručení žádosti do podatelny MŽP, nikoliv datum poštovního razítka.