SFŽP ČR a SOVAK ČR stvrdily spolupráci podpisem memoranda

/ Aktuality
Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí dnes v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák. Memorandem se přihlásili k prohloubení dosavadní odborné spolupráce, která spočívá ve sdílení zkušeností při nastavování metodik a podmínek dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství a ochranu životního prostředí.

„Memorandum nám umožní prohloubit dlouholetou spolupráci se sdružením SOVAK. Našim společným cílem je nyní lépe zkoordinovat činnost obou institucí, nastavit vzájemnou výměnu informací, abychom zajistili co nejefektivnější využití dostupných finančních zdrojů zejména z Operačního programu Životní prostředí, kde je podpora šetrného hospodaření s vodou naší prioritou,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Signatáři se v memorandu zavázali prohloubit odbornou spolupráci také v oblasti poplatků za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod, jejichž správcem je Státní fond životního prostředí ČR. V rámci spolupráce se počítá i s intenzivnějším sdílením dobré praxe, zapojováním odborníků do expertních procesů a se vzájemnou podporou pracovních skupin či osvětových aktivit jako seminářů, konferencí a kulatých stolů.

„Nyní, více než kdykoli v minulosti je spolupráce Státního fondu životního prostředí a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR nutností. SOVAK ČR, jako odborná vodohospodářská organizace je připraven SFŽP ČR poskytovat své široké odborné zázemí pro optimalizaci a maximální efektivitu nastavovaných dotačních programů i souvisejících podmínek přijatelnosti. Memorandum je potvrzením dosavadní spolupráce a zároveň žádaným závazkem obou institucí do budoucnosti, který může nejen vodárenství, ale celkově péči o životní prostředí přinést mnoho užitečných impulsů“, uvádí ke spolupráci Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Hlavním pojítkem mezi oběma signatářskými stranami je téma vodního hospodářství. Státní fond životního prostředí ČR je klíčovou státní institucí v České republice, která zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, a to ve formě dotací a půjček. Zlepšení kvality a dostupnosti pitné vody a hospodaření s vodou významně podporuje jak z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR či Národního plánu obnovy, tak z vlastního rozpočtu.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky – SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Hlavní činností členů spolku je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 123 členů přidružených. Řádní členové zásobují pitnou vodou přes 9 milionů obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 milionů obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.