Jak nastavit projekty na minimalizaci jednorázového nádobí

/ Aktuality
Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.
Jak správně nastavit režim podpory

Projekty vybudování/rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů budou vždy podávány v režimu veřejné podpory s výjimkou případů, kdy bude o dotaci na vratné nádobí žádat obec, svazek obcí nebo příspěvková organizace menší obce, v jejímž případě se jedná o lokální dopad a nehrozí narušení trhu.

V takovém případě může být projekt zařazen mimo veřejnou podporu, ale pouze při současném splnění podmínky, že vratné zálohované nádobí bude příjemce dotace využívat výhradně na svých akcích a na akcích pořádaných na jeho území (například trhy, festivaly, sportovní akce) a pro potřeby vlastních příspěvkových organizací. Podmínkou pro toto dočasné zapůjčení pořízeného vybavení příspěvkové organizaci je, že využitím nedojde k nepovolené veřejné podpoře. Předpokladem je, že příspěvková organizace je nepodnikatelského charakteru (například školy) nebo působí čistě lokálně (tedy i podnikající příspěvkové organizace v malých sídlech). Součástí způsobilých výdajů může být i pořízení souvisejícího vybavení, jako jsou třeba regály, přepravky a myčka nádobí.

Projekt není možné administrovat mimo veřejnou podporu v případech, pokud by nádobí sloužilo k propagaci jiných subjektů (například soukromých kaváren) nebo pokud by je využíval trvale třetí subjekt (například obecní koupaliště provozované soukromou osobou). V takovémto případě musí být projekt administrován vždy v režimu veřejné podpory.

Specifické případy budou řešeny individuálně. U projektů, jejichž předmětem je pouze nákup vratného nádobí bez vytvoření uceleného systému zahrnujícího pořízení infrastruktury na jeho mytí, je jediná možná forma veřejné podpory podpora de minimis.

Jak správně nastavit uznatelnost DPH

Pokud příjemce podpory nebo jím pověřený třetí subjekt (například pořadatel farmářských trhů) bude v souvislosti s vratným nádobím evidovat jakékoliv příjmy včetně DPH, a to v době realizace projektu a/nebo v době jeho udržitelnosti, bude DPH vztahující se k pořízení tohoto nádobí vždy nezpůsobilým nákladem. Toto se týká i výběru zálohové platby za zapůjčení nádobí. Splnění této podmínky deklaruje žadatel čestným prohlášením, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci.