Jak dešťovka šetří rozpočet Ukázkové projekty spolufinancovatelné z OPŽP

/ Aktuality
Ukázkové projekty spolufinancovatelné z OPŽP. Úspory za provoz nemovitostí, mohou se týkat například budov úřadů, škol, školek, sociálních zařízení, nemocnic, sportovních areálů, kulturních domů, areálů technických služeb, hřbitovů apod.

Na čem se dá ušetřit:

– poplatky za odvádění srážkové vody z nemovitostí v majetku města či obce (statisíce za rok). Odpojením srážkových vod od jednotné kanalizace se lze poplatku zbavit, nebo ho výrazně zredukovat;

– úspora za pitnou vodu – srážkovou vodu lze využívat k provozu nemovitosti

Příklady

Areál Základní školy Křížné ve Valašském Meziříčí

Škola leží v blízkosti řeky Bečvy, jedná se o rovinaté území vystavené v prostoru říčních náplav. Za zhruba jednohektarový areál se platí poplatek za srážkovou vodu 140 149 Kč ročně.

Řešení hospodaření se srážkovou vodou se přímo nabízí z následujících důvodů. Budovy areálu mají až na výjimky vnější svody dešťové svody, v areálu se nachází dostatek volných zatravněných ploch pro vybudování prvků pro HDV, v blízkosti se nachází dostatečně kapacitní recipient v podobě řeky Bečvy a sklonitost terénu umožňuje poměrně jednoduché odvedení vody do vhodných míst. Dešťová voda by se dala využít i na splachování či jiné účely, např. závlahu vegetace. Díky náplavám v blízkosti řeky se předpokládá, že by bylo možné srážkové vody poměrně jednoduše zasakovat.

Zavedenými úpravami by se nemovitost odpojila od dešťové kanalizace a zbavila se nutnosti platby za srážkové vody.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘÍŽNÁ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
poplatek za odvádění srážkové vody za rok 2016 140 149 Kč
velikost areálu cca 21 000 m2
Odpojení srážkové vody od jednotné kanalizace.

Využití srážkové vody ke splachování toalet v budově školy a zálivce vegetace. Vybudování akumulačních a retenčních nádrží.

Veškerá srážková voda zasakována na pozemku školy (kapacita pro cca 20 letou návrhovou srážku).

odhad investičních nákladů 5 500 000 Kč
projektová příprava, žádost, výběr zhotovitele 825 000 Kč
celkem 6 325 000 Kč
dotace z OPŽP (85%) 5 376 250 Kč
částka z rozpočtu města (15%) 948 750 Kč
návratnost investice 6,8 roků

 

Areál Základní školy Žerotínovy ve Valašském Meziříčí

Velikost areálu činí 0,79 ha a poplatek za odvádění srážkové vody 109 312 korun ročně. Řešená stavba se nachází východně od historického centra města Valašské Meziříčí, ve stávajícím školském areálu ZŠ Žerotínova. Jedná se o rovinaté až mírně svažité území situované nad řekou Rožnovská Bečva. Stavba se nachází v zastavěném území obce.

Navrhovaná stavba řeší přebudování stávajícího systému odvodnění základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí na přírodě blízký způsob (decentrální). Srážkové vody jsou na pozemku školy zadržovány, vsakovány a pomocí výparu navraceny zpět do ovzduší. Část srážkové vody ze střech objektu je využito na splachování toalet.

Spolu s úpravou systému odvodnění jsou realizovány sadové a architektonické úpravy odvodňovaných ploch a výměna zpevněných povrchů a komunikací z nepropustných povrchů na propustné. Zasahováno je také do skladby střechy při přespádování vtoků srážkových vod a jejich převedení ze středu budovy na její fasádu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEROTÍNOVA – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
poplatek za odvádění srážkové vody za rok 2016 109 312,80 Kč
velikost areálu cca 7 906 m2
Odpojení srážkové vody od jednotné kanalizace.

Využití srážkové vody k splachování toalet v budově školy. Vybudování dvou akumulačních nádrží AN-1 – velikost 19 m3, AN-2 – 32 m3.

Veškerá srážková voda zasakována na pozemku školy (kapacita pro cca 20 letou návrhovou srážku).

odhad investičních nákladů 5 399 500 Kč
projektová příprava, žádost, výběr zhotovitele 200 000 Kč
celkem 5 599 500 Kč
dotace z OPŽP (85%) 4 284 450 Kč
částka z rozpočtu VM (15%) 1 3150 050 Kč
návratnost investice 13,8 roků