Miliony na přístroje pro analýzu vod

/ Aktuality
Až 19,5 milionu korun mohou získat úspěšní žadatelé na pořízení laboratorního vybavení z nové výzvy „Call-3A Ålesund“, kterou vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů. Cílem výzvy je rozšířit vybavení a analytické schopnosti laboratoří pro monitoring znečištění vod od zbytků léčiv v návaznosti na příslušné evropské směrnice.

„V Norských fondech se v oblasti ochrany vod zaměřujeme především na problematiku znečištění vod mikropolutanty v podobě zbytků léčiv. Jinak tomu nebude ani v naší nové výzvě „Ålesund“. V ní nabízíme laboratořím podporu v rozmezí od 5,2 do 19,5 milionu korun na pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů a zavedení nebo optimalizaci analytických metod pro monitoring povrchových vod dle směrnice 2000/60/ES. Tato směrnice stanovuje základní rámec pro zjišťování stavu povrchových vod v oblasti prioritních a specifických znečišťujících látek. Výzva se zaměřuje konkrétně na znečištění našich vod vybranými skupinami látek, především farmak,“ představuje výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky.

Žadatelé z řad právnických osob mohou získat podporu na zajištění vhodné infrastruktury a analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí. Mezi látky, na které evropské společenství upíná v současnosti nejvíce pozornosti, patří například ibuprofen, některé druhy antibiotik či přípravky na bázi hormonů. Příjemci mohou pokrýt z prostředků Norských fondů až 90 % způsobilých nákladů projektu.

„Naše členství v evropských i světových uskupeních s sebou přináší požadavky na provádění pečlivého monitoringu jakosti vod na území České republiky. Některé ze stanovených limitů pro monitoring nových znečišťujících látek jsou však na takové úrovni, že jejich naplnění vyžaduje zavádění nových, citlivějších a přesnějších způsobů měření a analýzy, pro kterou naše laboratoře mnohdy zatím nemají odpovídající vybavení. S tím jim chceme pomoci,“ vysvětluje Petr Valdman.

Po předcházející podpoře pokročilých technologií na čištění odpadních vod je dotační výzva Ålesund dalším významným finančním nástrojem, který pomáhá s ochranou našich vod před znečištěním toxickými zbytky léčiv, jež mohou být velmi nebezpečné jak pro vodní organismy, tak pro celé ekosystémy.

Žádosti o podporu mohou být podávány prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR na adrese zadosti.sfzp.cz. Příjem je otevřen od 12. července (12:00) do 30. září 2022 (12:00).