Obce v národních parcích mají další šanci investovat do svého rozvoje

/ Aktuality
Na světě je další dotační výzva pro podporu obcí na území národních parků.

Po roce vypisuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR výzvu v objemu 100 milionů korun na podporu obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí a rekonstruovat veřejné osvětlení šetrné i k životnímu prostředí a zdraví lidí. Dále přispějí k zajištění rozvojových plánů s důrazem na životní prostředí nebo posílení environmentálních vzdělávacích aktivit. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o dotace z výzvy č. 9/2018 Národního programu Životní prostředí odstartuje 3. prosince 2018.

„Obce v národních parcích jsou našimi partnery v ochraně nejcennějších přírodních území. Podporujeme v nich proto šetrný turismus a zachování zaměstnanosti. Nyní opět nabízíme starostům obcí, správám národních parků, spolkům a jiným subjektům dalších 100 milionů korun. Od roku 2010 jsme uvolnili na rozvoj obcí v národních parcích ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR celých 280 milionů korun a podpořili celkově 197 projektů. Jen z poslední dotační výzvy jsme přispěli na realizaci 73 nových projektů téměř 72 miliony,“ zdůrazňuje účel nově nabízených dotací ministr životního prostředí Richard Brabec.

Opravy komunikací se tak díky dotacím z loňské výzvy v blízké době dočká Špindlerův Mlýn, obce Mladé Buky v Krkonoších nebo Prášily na Klatovsku, do veřejného osvětlení a infrastruktury budou investovat v Žacléři, Kašperských Horách či Janských Lázních.

Dotace na osvětlení, požární nádrž i turistický servis

Škála podporovaných opatření je v případě aktuální výzvy široká a oproti minulé výzvě byla na žádost starostů ještě rozšířena. Podporu od státu bude možné nově čerpat na sanaci padajících skalních masivů a vybudování požárních nádrží nebo na elektronické interaktivní projekty sloužící ke zvýšení povědomí o ochraně přírody v národních parcích.

Jádro dotační výzvy však zůstává stejné. I nadále mohou zástupci obcí a další zájemci žádat o příspěvek na výměnu nevyhovujícího veřejného osvětlení, opravu cest a veřejných prostranství, modernizaci turistických informačních center nebo na zpracování rozvojových dokumentů s důrazem na životní prostředí či na různé vzdělávací environmentální projekty.

„Stejně jako v minulé výzvě bude možné spolufinancovat z této dotační výzvy rozličné projekty z Operačního programu Životní prostředí napříč všemi prioritními osami, ať se jedná o čištění odpadních vod, dodávku pitné vody, odpadové hospodářství, či opatření posilující ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu,“ dodává ministr Brabec.

Libovolný počet žádostí s podporou až 5 milionů korun

Na další rozšíření dotační výzvy upozorňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Oproti minulé výzvě mohou zájemci o dotaci podat libovolný počet žádostí v jakékoliv z šesti oblastí podpory. V takovém případě se může celková dotace na všechny projekty u jednoho žadatele vyšplhat až na 5 milionů korun.“ Jinak je tomu jen u projektů OPŽP, kde může celková výše podpory dosáhnout až 5 procent z celkových způsobilých výdajů.

V aktuální dotační výzvě se navíc upustilo od konkrétního rozdělení 100milionové alokace do jednotlivých oblastí. „Zatímco v loňské výzvě jsme měli dopředu stanoveno, kolik prostředků půjde na kterou oblast, letos máme danou pouze spodní hranici u dvou oblastí, u nichž projektová příprava trvá déle. Nejméně 30 milionů půjde na modernizaci infrastruktury a nejméně 15 milionů bude investováno do výměny veřejného osvětlení. Zbývající peníze budou přidělovány podle toho, o co bude mezi žadateli zájem,“ upřesňuje Petr Valdman a zdůrazňuje, že výzva je nesoutěžní. Dotace jsou tedy schvalovány průběžně a uspět mohou všichni, kteří včas podají žádost a vyhoví podmínkám dotační výzvy.

Realizované projekty z této výzvy mohou být podpořeny částkou od 50 tisíc do 2 milionů korun podle typu projektu. Dotace může pokrýt většinu, tedy až 85 procent uznatelných výdajů na projekt, v případě spolufinancování OPŽP projektů žadatelům ušetří až 5 procent uznatelných výdajů na projekt.