Monitorovací výbor schválil změny v OPŽP

/ Aktuality
Výjezdní zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014–2020 se konalo v klášteře Teplá. Jeho účastníci navštívili v okolí projekty podpořené z OPŽP, poté následovalo samotné jednání.

První zastávkou byla exkurze na rybím přechodu v Radobyčicích u Plzně. Poté byla na programu návštěva města Stříbra, kde byla z dotací ESI fondů revitalizována zeleň v místním parku. Starosta Stříbra také přiblížil plány s parkem do budoucna. Třetí exkurze zavedla účastníky do údolí Úterského potoka u obce Trpísty, kde na kulturní louce vznikly vodní plochy.

Po přesunu do kláštera v Teplé začalo samotné jednání. Na jeho úvod náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, fi nančních a dobrovolných nástrojů a předseda Monitorovacího výboru OPŽP 2014–2020 Jan Kříž zrekapituloval průběh čerpání fi nančních prostředků z OPŽP 2014–2020. V prioritní ose 1 se obcím daří výborně čerpat prostředky na stavbu kanalizací a čistíren odpadních vod. V rámci prioritní osy 2 právě probíhá druhá vlna kotlíkových dotací, jejímž cílem je nahradit 35 tisíc starých neekologických kotlů v domácnostech. Do dnešního dne bylo v rámci první i druhé vlny kotlíkových dotací nahrazeno téměř 32 tisíc kotlů, které jsou fi nancovány z ESI fondů. V prioritní ose 3 je velký zájem o projekty spojené se separací odpadů, menší zájem je zatím o materiálové využití a přímou recyklaci odpadů. Mezi nejméně poptávané projekty patří projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny a péče o ně (prioritní osa 4). Oproti začátku programového období se zájem žadatelů zvedl, ale ve srovnání s jinými prioritními osami je stále nízký. Na jednání bylo zmíněno, že AOPK ČR eviduje přípravu velmi zajímavých, až unikátních projektů, zejména v oblasti povodí Moravy, Vltavy a Labe. V prioritní ose 5 je největší zájem o podporu energetických úspor u stávajících veřejných budov, zvyšuje se i poptávka v oblasti novostaveb v pasivním standardu.

V dalším průběhu jednání Monitorovací výbor OPŽP 2014–2020 prodiskutoval a schválil revize v programovém dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které budou následně zaslány k posouzení Evropské komisi, jejíž zástupci byli na jednání rovněž přítomni. Dále byly představeny změny hodnoticích kritériích prioritní osy 3 a 4 v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Členové Monitorovacího výboru OPŽP 2014–2020 byli také informováni o výroční zprávě OPŽP za rok 2017, pololetním vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2018, dále byly prezentovány kroky řídicího orgánu OPŽP ke snížení administrativní zátěže pro žadatele a byl představen aktuální stav implementace inovativních fi nančních nástrojů.

Priorita 6/2018