Možnost vstupu sítí do dotovaných projektů

/ Aktuality

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v Evropské unii má vysokou prioritu, a proto byla přijata směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU), která zdůrazňuje, že

  • koordinací stavebních prací týkajících se fyzické infrastruktury se zajistí značné úspory a měla by být minimalizována investiční zátěž při budování nových sítí elektronických komunikací,
  • stavební práce zcela nebo částečně financované z veřejných prostředků musí vést k maximalizaci pozitivního společného výsledku, přičemž při budování sítí elektronických komunikací budou zajištěny rovné příležitosti při sdílení dostupné a plánované fyzické infrastruktury.

Tato směrnice byla transponována do právního řádu České republiky zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Ustanovení § 10 tohoto zákona stanoví, že povinná osoba musí u stavebních prací zcela nebo zčásti financovaných z veřejných prostředků umožnit oprávněné osobě koordinaci stavebních prací za účelem zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, a to na základě její odůvodněné žádosti a za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, pokud nejsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.

Předmětem koordinace podle tohoto zákona jsou veřejné sítě elektronických komunikací, neveřejné sítě elektronických komunikací financované z veřejných prostředků a fyzické infrastruktury určené k poskytování služeb přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo elektrické energie včetně veřejného osvětlení, rozvodu tepelné energie, rozvodu vody s výjimkou rozvodů pitné vody, včetně odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod, odvodňovacích systémů a dopravních služeb včetně drah, silnic, přístavů a letišť, nebo fyzické infrastruktury uvnitř budovy, přičemž tyto infrastruktury jsou alespoň částečně financovány z veřejných prostředků.

Oprávněná osoba, tj. osoba, která chce využít koordinaci stavebních prací, musí svou písemnou žádost pro povinnou osobu koncipovat konkrétně, tedy připojit k ní návrh smlouvy s identifikací oprávněné osoby, povinné osoby, zhotovitele stavby, je-li znám, s vymezením fyzické infrastruktury, s vymezením prvků dotčené stávající nebo plánované sítě elektronických komunikací, s podmínkami projektu na zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, pro který oprávněná osoba žádá o koordinaci stavebních prací, časový průběh jeho provedení, a to vše tak, aby povinná osoba mohla vyhodnotit podanou žádost a předložený návrh smlouvy z celkového pohledu.

V případě odmítnutí žádosti o koordinaci stavebních prací nebo v případě neshody během obchodního jednání o technických, cenových a obchodních podmínkách se může každá ze stran obrátit na Český telekomunikační úřad (tzv. jednotné informační místo) jako rozhodce sporů s žádostí o rozhodnutí sporu.

U staveb, které jsou financovány z dotačních prostředků (národních nebo evropských) nebo se nacházejí v době udržitelnosti, platí následující:

  • Pokud by některá stanovená podmínka byla v rozporu nebo odporovala jiné zákonem stanovené povinnosti, muselo by splnění této v rozhodnutí stanovené podmínce ustoupit splnění zákonné normy.
  • Rozhodnutí nebo dohoda o poskytnutí dotace ani žádná ze stanovených podmínek není zařazena mezi zákonem stanovené taxativní důvody pro odmítnutí žádosti podle § 5 zákona č. 194/2017 Sb. Pokud by ke kolizi s dotačními předpisy mělo dojít, přednější je aplikace zákona č. 194/2017 Sb., neboť ten je zákonem přijatým speciálně pro usnadnění a zlevnění výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a naopak právní předpisy v oblasti dotací naproti tomu tvoří pouze obecný rámec pro poskytování dotací.

Právní předpisy upravující dotace jsou souborem stanovených pravidel, která mají zabránit zneužívání veřejných prostředků. Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsou však sítě elektronických komunikací budovány ve veřejném zájmu, a tudíž je jednoznačně stanoven celospolečenský zájem na budování a rozvíjení sítí elektronických komunikací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

S případnými dotazy k této problematice je možné se obrátit na e-mail: frelich@mpo.cz.