Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun

/ Aktuality

Pokračování dotačních aktivit na sázení stromů je snahou Ministerstva životního prostředí ozdravit českou krajinu a města a obce a lépe je tak adaptovat na probíhající změnu klimatu. A zároveň podpořit celonárodní iniciativu „Sázíme budoucnost“, která si klade za cíl vysázet v Česku během pěti let 10 milionů stromů. Na webových stránkách této iniciativy www.sazimebudoucnost.cz je i mapa se všemi vysazenými stromy.

„Každý, kdo má chuť a příležitost sázet, ať nezaváhá.  Tato naše dotační aktivita se, jak známo, těší obrovskému zájmu. Při poslední naší výzvě vyčerpali zájemci všechny prostředky dva týdny před jejím oficiálním ukončením. Míra naší podpory bude i tentokrát až stoprocentní a zájemcům jako vždy zafinancujeme nejen nákup materiálu a výsadbu, ale i následnou péči o nové stromy. Dodávám ještě, že si vážím každé takové dobrovolné aktivity, každého vysazeného stromku. Je totiž obrovským přínosem pro krajinu, přírodu ale díky setkávání lidí při výsadbě hraje i velkou společenskou roli. Sázení stromů prostě lidi spojuje,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Díky předešlé finanční podpoře Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR se za poslední dva roky vysadilo na 70 tisíc nových stromů. Dnes zveřejněnými výzvami na malé i velké výsadby se jejich počet zněkolikanásobí. „V srpnu letošního roku příjem žádostí rozeběhneme a pokud se alokace nevyčerpá dříve, výzvy ukončíme na konci roku 2023. Malé výsadby mohou od nás získat podporu na projekt maximálně ve výši 250 tisíc korun, u velkých výsadeb to bude až 5 milionů korun. U nich navíc chceme znásobit naši snahu a budeme od organizací požadovat navýšení sumy na výsadbu v poměru minimálně 1:1 vůči naší podpoře,“ doplňuje ministr.

Individuální výsadby

Dotace navazují na úspěšné výzvy MŽP minulých dvou let, podporují komunitní výsadbu v obcích a městech. Pomáhají dobrovolníkům osadit listnatými stromy veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Výsadby zkvalitňují veřejný prostor, vyrovnávají sídelní teplotní extrémy a zlepšují kvalitu ovzduší a zadržování vody.
„Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.

Podmínkou dotace je také registrace výsadby do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Velké výsadby

Připravovaná výzva míří na podporu výsadby díky poskytnutí grantů neziskovému sektoru. Díky ní ještě více znásobíme množství výsadeb stromů v terénu. O dotace mohou žádat mohou neziskové organizace se zkušeností se sázením stromů a Místní akční skupiny s tím, že na jeden projekt získají dotaci MŽP ve výši až 5 milionů korun (navíc obdrží 10 % na režijní náklady), které dostanou na účet zálohově. K této finanční sumě musí pak neziskové organizace přidat prostředky v poměru 1:1 a zajistit tak vysázení stromů ve dvojnásobném doložitelném rozsahu, než je obdržená dotace. Zdroje, které mohou nositelé grantů použít na doplnění financí, jsou například dary soukromých společností, příspěvky státních podniků či fyzických osob nebo zahraniční zdroje.
Výsadby listnáčů musí proběhnout na veřejně přístupných prostranstvích, případně v komunitně užívaných vnitroblocích bytových domů, a povinně zaregistrovány na  portálu www.sazimebudoucnost.cz.
U výzev na malé i velké výsadby stále platí, že projekty nesmí konkurovat dotačním výzvám MŽP na výsadbu v Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.