Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci

/ Aktuality

Obce, které jsou členy Paktu starostů a primátorů, se dobrovolně zavázaly ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zároveň ke zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Tyto samosprávy nyní mohou získat peníze z Národního programu Životní prostředí. „Jde v pořadí již o čtvrtou dotační výzvu, kterou pro členy Paktu vypisujeme. S klimatickou změnou je potřebné a důležité bojovat i na úrovni samospráv, protože i oni významně přispívají ke splnění státních a evropských klimatických cílů. Aktuálně je do iniciativy zapojeno 16 měst a obcí, které se rozhodly zajistit lepší budoucnost pro své obyvatele a my je v tom chceme podpořit,“ ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Stejně jako v předešlé výzvě bude možné získat podporu na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, případně na jeho aktualizaci. Přistoupením k Paktu obci totiž vzniká povinnost tento Akční plán do dvou let zpracovat. Co by měl tento plán obsahovat a jak velký příspěvek na něj mohou obce, městské části a nově i místní akční skupiny čerpat, upřesňuje Petr Valdman:

„Plán musí vedle popisu výchozího stavu obsahovat také návrhy konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdroje jejich financování. Na zpracování plánu od nás obec může získat dotaci až do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů. Zároveň obcím zafinancujeme zřízení nového pracovního místa pro pracovníka obce či městské části, který se bude věnovat přípravě a následné realizaci tohoto plánu.“

Žadatelé mohou aktuálně nabízené dotace využít také na pořádání Místních dnů pro klima a energii, které pomáhají dostat problematiku do povědomí veřejnosti. „Klimatická změna se dotýká nás všech, a proto je nesmírně důležité do diskuze zapojit i širokou veřejnost,“ zdůrazňuje Petr Valdman.

Rozdělovat se bude v nové výzvě celkem 10 milionů korun, přičemž minimální výše podpory na jeden projekt je 250 tisíc korun, maximální dva miliony korun. Státní fond životního prostředí ČR začne žádosti elektronicky přijímat 8. února 2021, žadatelé je mohou předkládat do 30. července téhož roku, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemce podpory musí být již před podáním žádosti registrován v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů. Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo, které současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři, širší možnosti propagace svých aktivit a jejich financování.

Dokumenty a podrobnosti k výzvě č. 7/2020