V Poodří vysazují remízy

/ Reportáže
V CHKO Poodří dochází k nevídané degradaci porostů dřevin. Příčinou je invaze jmelí bílého a hromadné hynutí jasanů napadených houbou chalara fraxinea. Ochranáři ze ZO ČSOP Studénka se s touto hrozbou pokusili vyrovnat, i když jen na lokální úrovni.

Nápad na uskutečnění projektu je podle slov Petra Libosvára, koordinátora projektů ze ZO ČSOP Studénka, výsledkem týmové práce. „V našem spolku probíhá prakticky neustále vyhodnocování příležitostí k obnově krajiny Poodří – nejen přímo v CHKO Poodří, ale zejména v blízké zemědělsky využívané krajině. Impulz k prověření možností výsadeb v CHKO Poodří dala pracovní setkání našeho spolku Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Studénka, a zástupců Místní akční skupiny Regionu Poodří,“ říká.

„Dalším z impulzů ke vzniku projektu byla jeho synergie s projektem LIFE Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří, který v té době procházel poslední fází hodnocení v Bruselu a byl takzvaně ,na spadnutíʻ,“ vrací se k počátkům projektu Petr Libosvár, koordinátor projektů ze ZO ČSOP Studénka. „V tomto pětiletém projektu, jehož realizace skončila v minulém roce, působil náš spolek jako partner a realizátor managementových opatření v krajině Poodří,“ vysvětluje.

„Při přípravě projektu jsme vycházeli z dobré znalosti území, jeho historie, tradičního hospodaření, přírodních hodnot i aktuálních hrozeb a příležitostí. Náš spolek působí v území Poodří déle než čtyřicet let, navazujeme tedy na dlouholetou práci našich předchůdců na obnově místní krajiny a zároveň čerpáme z jejich poznatků a zkušeností,“ doplňuje.

Stromky vysazovali ochranáři i školáci

Samotná realizace projektu pobíhala dodavatelsky. Co se týče výběru realizační firmy a uzavření smlouvy, probíhaly standardní postupy dle předepsaných pravidel. Dodavatelská firma byla vybrána i s ohledem na její lokální působení, znalost místního prostředí a předchozí zkušenosti a reference. Samotný průběh realizace nebyl podle Petra Libosvára ničím výjimečný oproti jiným obdobným projektům: od přípravných prací, například geodetického vytýčení lokalit a přípravu ploch k výsadbě, přes samotnou výsadbu a instalaci předepsaných ochranných prvků až po následnou péči o výsadby. „Nově jsme se ale všichni učili aplikovat masivní ochranné prvky tak, aby výsadba ustála zvyšující se tlak přemnožené především spárkaté zvěře a zároveň nevytvářela překážku proudění vody při povodních v nivě Odry,“ zmiňuje.

Stromky se v některých lokalitách nesázely do obvyklých oplocenek, ale s individuální ochranou plastovým pletivem a bytelným opěrným kůlem, což je osvědčená praxe v záplavovém území, kde by v případě vyšší hladiny povodně oplocenka nemusela obstát. V průběhu realizace, zejména v rámci následné péče, byly vyhodnocovány vzniklé nesrovnalosti a nedostatky, které byly následně analyzovány a napraveny. Tyto podněty byly zároveň důležitým vstupem pro přípravu a realizaci dalších obdobných projektů.

S údržbou výsadeb a opravou ochranných prvků v lokalitě U památného dubu pomáhali mimo jiné i žáci místní školy ZŠ Butovická a odvedli dobrou práci. „Těší nás nejen fakt, že se děti spolu se svými učiteli fyzicky zapojili do práce a měli tak možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší výsadba a péče o dřeviny. Daleko více nás těší kladné odezvy přímo od dětí i pedagogů, ze kterých je patrné, že se na lokality vracejí a sledují výsledky své práce. Věříme, že se nám tímto podařilo vzbudit v mladé generaci zájem o prostředí, v němž žijí, s nadějí, že budou v naší práci v budoucnu pokračovat. Dále nás těší, že se díky výsledkům naší práce v okolní krajině přihlásili další vlastníci pozemků, dokonce i někteří zemědělští hospodáři, kteří by na své parcele taky chtěli vysadit remíz či stromořadí. Tady vidíme další stránku přínosu naší práce v krajině a cestu k jejímu ozdravení, která nás motivuje jít dál,“ vypráví Petr Libosvár.

Vysazovaly se především duby a jilmy

V rámci projektu bylo na pěti lokalitách v rámci CHKO Poodří na celkové ploše cca 1,42 hektaru vysázeno celkem 5 376 kusů dřevin v druhové skladbě odpovídající nárokům jednotlivých stanovišť a zároveň s přihlédnutím k ohrožení některých druhů invazí jmelí bílého a nekrózou jasanů. Páteřními stromy proto byly zvoleny zejména duby a jilmy, které byly doplněny o další autochtonní druhy s cílem zajistit pestřejší mozaiku vysázených dřevin. „Samotná realizace projektu včetně jeho financování z OPŽP byla ukončena v roce 2022, momentálně je projekt ve fázi takzvané udržitelnosti. Náš spolek dále pokračuje v pravidelných kontrolách stavu výsadeb na všech lokalitách,“ připomíná Petr Libosvár. Další péče o vysazené dřeviny spočívá zejména v opravách, popřípadě odstranění ochranných prvků proti zvěři. Do budoucna by pak měly probíhat výchovné probírky porostů, které povedou k podpoře cílových dřevin.

Bude z toho selský les

Uskutečněný projekt podle Petra Libosvára bezesporu představuje velký přínos pro lokální diverzitu. „Cílovým stavem bude takzvaný selský les, v místě osvědčený druhově pestrý a stabilní porost dřevin s bohatým bylinným patrem. Samozřejmě to bude chvíli trvat. Z pěkně rostoucích dřevin ale máme radost už dnes,“ hodnotí s potěšením odvedenou práci.

„Jak jsem již zmínil, projekt byl vytvořen v synergii s projektem z programu LIFE na ochranu a obnovu biotopů jednoho z druhů EVL Poodří, brouka páchníka hnědého. Doufáme, že výsadbou planých hrušní i dubů do okrajů našich remízů jsme přispěli k vytvoření podmínek pro existenci jeho budoucích populací v Poodří,“ uzavírá příběh projektu Petr Libosvár.

Úspěch projektu i další v té době aktuální výzvy OPŽP povzbudily spolek ZO ČSOP Studénka k přípravě dalších záměrů a projektů. „K dnešnímu dni máme za sebou dalších devět projektů financovaných z OPŽP 2014–2020, a to jak z pozice samotných realizátorů u dvou projektů, tak zejména z pozice autorů, administrátorů a garantů následných realizací projektů na obnovu krajiny u dalších sedmi projektů. Dále jsme zpracovali a zrealizovali řadu dalších projektů finančně menšího rozsahu z národních a nadačních zdrojů. U těchto projektů se zaměřujeme i na práci s veřejností a využíváme je v rámci ekovýchovných aktivit pro žáky místních škol,“ shrnuje Petr Libosvár.