Suchá nádrž chrání Kojčice před povodní

/ Úspěšné projekty
Na bleskovou povodeň, která prolétla Kojčicemi u Pelhřimova, v obci asi nikdo nezapomene. Přestože už od události uběhlo patnáct let.

Tehdejší velká voda, kterou zavinily přívalové deště s krupobitím, napáchala velké škody, které byly odhadovány na 11 milionů korun. Od té doby obec řešila, jak ochránit obyvatele a jejich majetek před další takovou pohromou. První opatřením, které Kojčice udělaly, bylo navýšení hráze rybníku Mešnice a zvýšení jeho retenčního potenciálu.

Na druhé straně obce vznikla suchá nádrž Boučí. „Je to protipovodňové opatření. Nechceme, aby se povodně v obci opakovaly,“ říká starosta Kojčic Pavel Svárovský. Na vybudování suché nádrže získala obec dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Tím se dotvořila ochrana před velkou, stoletou vodou. „Dvě třetiny vody by měly jít kolem obce. Tou by měla protéct zbylá třetina, která by už neměla napáchat škody,“ popisuje starosta efekt protipovodňových opatření.

Suchá nádrž chrání zástavbu severní části obce před povodňovými průtoky vyvolanými soustředěným odtokem povrchových vod z povodí nad obcí. Velká voda je svedena zatravněným průlehem do strže a odtud do říčky Hejlovky u Prokopova mlýna. Úpravy spočívaly v doplnění hráze na jednotnou výškovou úroveň a šířku. Dodavatelská firma vybudovala nový bezpečnostní přeliv opevněný kamennou dlažbou. Spodní výpust je tvořena železobetonovým požerákem s česlovou stěnou a odtokovým potrubím. Na drenážních potrubích byly vybudovány nové kontrolní šachty.

Dále byla vybudovaná nová boční homogenní hráz. Sejmutá ornice uvnitř zátopy byla použita na terénní úpravy na nově nasypaných hrázích a upravilo se odtokové koryto pod hrází.

Malá obec, ve které žije přes tři sta lidí, by si z obecních peněz nemohla výstavbu ochranných opatření dovolit, proto využila dotační příležitosti. Od doby dokončení naštěstí nezasáhly oblast takové deště jako v roce 2005, obec je však připravena.

Kojčice u Pejřimova

Obec se nachází v Kraji Vysočina mezi Pelhřimovem a Humpolcem, přibližně 12 km od dálnice D1. Roku 1219 je poprvé zmiňováno jméno Bohuchvala z Kojčic. Správou obec připadala k panství pražských biskupů v Červené Řečici, první úřední záznam je v berních registrech z roku 1379. Od roku 1572 přešla obec do majetku města Pelhřimova, samosprávnou obcí jsou Kojčice (tehdy Kogtschitz) od roku 1850. Kojčice leží na Želivské pahorkatině blízko údolí řeky Hejlovky a Sedlické přehrady. Kromě lesů a luk, lákajících k procházkám, najdete v katastru obce dva mlýny, jez, jezírko (nazývané Bezedné) a Starou hráz – skálu v blízkosti zbytků mohutné hráze dávného rybníka. Vesnická náves má kruhovitý tvar a objevíte na ní zrestaurovanou kapli sv. Jana z Nepomuku s morovým sloupem a památník padlých z první světové války.

Jméno obce proslavil film Marečku, podejte mi pero! Josef Kemr hrál stále se hlásícího Plhu. Jeho staří rodiče, kteří se objevili na třídních schůzkách, přijeli právě „z Kojčic u Pejřimova“. Dnes najdete v obci hospodu U Plhů, jejíž název k filmu odkazuje.