Rychnovské toky se vymaňují z rovných koryt

/ Úspěšné projekty
Na Rychnovsku se postupně obnovuje původní vodní režim v krajině. Lesy České republiky vrátily potok Zelenka do přírody, na dalších se právě pracuje.
Zelenka v Záhoří

Koryto podhorského potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice, obnovily Lesy České republiky.

Zlepší se tak vodní režim na česko-polském pomezí. Potok Zelenka v osmdesátých letech minulého století vodohospodáři regulovali a napřímili. Tím se okolní plochy odvodnily a v krajině rychle ubývala voda. „Nyní jsme kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem změnili v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Voda tak zůstává v krajině,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR.

Návrat do přirozenějšího koryta pomůže i živočichům a rostlinám. „Vytvořili jsme také šedesát čtyři migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, třicet rybích úkrytů a sedm bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organismy migrovat nebo se rozmnožovat. Podpořili jsme tak mokřadní biotopy,“ vysvětlil Sajdl.

Stavělo se na 2,21 hektaru, tok měří 1 236 metrů. Pro další chráněné živočišné a rostlinné druhy vybudovali vodohospodáři nedaleko toku ještěrkoviště a broukoviště a v okolí vysadili stromy a keře. Na stavbu podnik čerpal dotaci 4,7 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí, zbytek dofinancoval ze svého rozpočtu. Vyplatila se i dobrá spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Správou CHKO Orlické hory.

Kunštát teče jako dřív

Zelenka nebyla na Rychnovsku zdaleka jediným obnoveným tokem. Loni v létě skončily práce i na potoku Kunštát. Díky opatřením v Kunštátě se kdysi uměle napřímenému toku postupně vrátí přírodní ráz. Podobně jako u Zelenky je teď možné v korytě spatřit velké kameny, které usměrňují proud vody. „Najdete tam i příčné kamenné skluzy upravující spád dna a pařezy se zachovanými kořeny coby rybími úkryty,“ popsal úpravy toku Tomáš Sajdl z Lesů ČR.

Vodohospodáři upravili také svahy koryta a na hraně pozemku vytvořili podélnou zábranu, aby se koryto toku nerozšiřovalo, a přesto se mohla voda rozlít do okolí. V místě je i osm nově vyhloubených tůní a v okolí 260 vysazených stromů a keřů. Projekt příznivě ovlivní území o ploše přesahující 19 tisíc metrů čtverečních.

Na dalším se pracuje

V současné době probíhají práce na pravostranném přítoku Bartošovického, začalo se v létě. I v tomto případě jde o kdysi razantně upravený a napřímený tok opevněný betonovými žlabovkami a dřevem v souvislosti s meliorací okolních pozemků. „Provedeme obnovu toku, vybudujeme tůně a upravíme vegetaci,“ vysvětlil Sajdl, podle něhož se původní koryto zasype a vznikne nové. „V něm vytvoříme osmnáct balvanitých skluzů s tůněmi a třicet bez tůní. Dále do něj vložíme šest těsnicích srubových stěn a vybudujeme třicet devět balvanitých rybích úkrytů. Stávající drenáže propojíme a zaústíme,“ dodal. V místě vznikne devět tůní hlubokých až 1,35 metru, které pojmou až 1 181 metrů krychlových vody. V okolí podnik vysadí 250 stromů a keřů.

Všechny zmíněné revitalizace jsou součástí podnikového programu Vracíme vodu lesu.