Ve Slaném spustili moderní čistírnu

/ Úspěšné projekty

Čistírna odpadních vod ve Slaném, místní části Blahotice, už ne­stačila potřebám rostoucího města. Proto radnice před dvěma lety začala s její zásadní přestavbou. Náročná akce probíhala od lis­topadu 2017 do července letošního roku. „Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo dotáhnout tuto pro Slaný významnou investiční akci. Sluší se připo­menout, že o nutnosti rekonstrukce naší ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě těší, že se podařilo akci zrealizovat a naše čistírna splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních vod. Zároveň dochází k na­výšení její kapacity, což umožní připojení dalších obyva­tel,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.

Práce byly o to komplikovanější, že do­savadní čistírna nemohla být odstavena, pracovalo se za nepřetržitého provozu, což kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, zhotovitelů a dodavatelů.

Město vyšla přestavba na téměř 124,5 milionu korun. Projekt byl spolufinanco­ván z Operačního programu Životní pro­středí, dotace činila bezmála 57 milionů korun. Po přestavbě se zvýšila stávající kapacita ČOV na 16 000 ekvivalentních obyvatel za použití nejlepších dostupných technologií, které zároveň zajistí vyšší účin­nost čištění. Očekávaný denní průtok je 3 000 m3/d. Intenzifikace zahrnovala  vybudování nové usazovací nádrže a kalového hospodářství a došlo i na změ­nu aktivačního systému. Ostatní objekty, které se nacházejí v areálu čistírny odpad­ních vod, byly přizpůsobeny potřebám nového technologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly zejména objektů předčištění odpadních vod. Provoz je zaměřen na čištění splaškových odpadních vod z města a řízeně přiváděných průmys­lových odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do recipi­entu, kterým je Červený potok.

„Chtěli bychom poděkovat za bezproblémovou spolupráci generálnímu zhotoviteli celého projektu a mnoha dalším, kteří nám pomohli projekt zrealizo­vat,“ uvedla manažerka rozvoje města Slaný Martina Prokešová.